BurgerBurgerCloseClose

Tilstandsvurdering

Inden renovering af en bygning påbegyndes er det vigtigt at undersøge bygningen for at få et klart billede af skadesomfang og -årsag samt at opstille principper for renoveringsarbejdet.

Der indledes med en forundersøgelse, se nedenfor.

På baggrund af forundersøgelsen foretages en skadesvurdering, læse mere herom under punktet skader.

Forundersøgelse

Forundersøgelsen omfatter en registrering af den skadede/nedslidte bygning mht.:

 • bygningens opførelsestidspunkt
 • bygningens tidligere anvendelse
 • bygningens hidtidige lastpåvirkning.

Bygningens opførelsestidspunkt kan være en hjælp mht. fastlæggelse af detailløsninger og hvilke materialer, der indgår i byggedelene, eller når de enkelte materialers sammensætning skal bestemmes ved laboratorieanalyse, eksempelvis en mørtels blandingsforhold.

Bygningens tidligere anvendelse kan få betydning for den nøjagtige fastlæggelse af skadesårsagen. Ud fra oplysninger om bygningens tidligere anvendelse/hidtidige lastpåvirkning fastlægges den hidtidige lastpåvirkning på bygningen i overensstemmelse med Eurocode 1, DS/EN 1991, Last på bærende konstruktioner.

Under forundersøgelser bør et eller flere af følgende forhold registreres afhængig af konstruktionernes art:

 • Er der sket afskalninger fra mursten og/eller mørtelfuger.
 • Er der konstruktive forhold, der har medvirket til skader på murværket.
 • Er der konstruktioner, der skal ændres.
 • Er der indlagt fugtspærre mellem sokkel og murværk eller kan opstigende grundfugt på anden måde beskadige murværket.
 • Er der revner i murværk og/eller pudslag.
 • Er der sket afskalninger fra pudslaget eller sidder dette løst.
 • Er murværket overfladebehandlet med diffusionstætte materialer.
 • Er der tegn på vandopløselige salte i murværket.
 • Er murværket misfarvet og skal der foretages en afrensning af dette.

Som hovedregel gælder det, at man skal registrere meget mere, end der umiddelbart synes at være brug for.

Tilstandsvurdering
Resultatet af forundersøgelsen sammenfattes i en tilstandsvurdering. Ved en tilstandsvurdering skal det skønnes, hvor stor styrke og holdbarhed de enkelte bygningsdele har. Dette kan være en vanskelig disciplin og udover omhyggelighed kræves der i de fleste tilfælde også en del byggeteknisk indsigt og materialekendskab.

Laboratorieanalyser, der bestemmer en mørtels blandingsforhold og kornstørrelsesfordeling, indhold af vandopløselige salte i murværket, eksisterende, udsavet murværks styrkeforhold, aktuelle fugtindhold i murværk mv. kan være en betydelig hjælp i den samlede vurdering.

Sitemap