BurgerBurgerCloseClose

Tyndpuds

Tyndpuds er betegnelsen for et tyndt – oftest farvet – og heldækkende pudslag udført med fabriksfremstillet mørtel.

Udfaldskrav, begrænsninger m.v.
Tyndpuds kan kun anvendes i passivt og moderat miljø.
Tyndpudset murværk kræver løbende vedligeholdelse i større eller mindre omfang, afhængig af miljøbelastningen og mekaniske påvirkninger. Eksempelvis kræves der mere vedligeholdelse, hvis murværket ligger udsat, eller der mangler konstruktiv beskyttelse f.eks. i form af tagudhæng. Farver kan ændres (falme) som følge af disse forhold.

Anvendelse af tyndpuds i aggressivt miljø frarådes, medmindre hyppig vedligeholdelse accepteres.
Murværk, der er overfladebehandlet med tynde mørtellag, kan ikke forventes at have samme levetid som traditionelt pudset murværk.

Murværkets overfladetemperatur skal være mellem 5 °C og 25 °C under udførelse og hærdneperiode, hvilket udelukker tyndpudsarbejde i direkte sol og i vinterhalvåret, med mindre der er etableret fuld inddækning og opvarmning af konstruktionen.
Murværket skal være afhærdnet og udtørret samt uden udblomstringer og udfældninger. Det skal være udført som blank mur i henhold til DS/EN 1996-2:2007 med fyldte, trykkede fuger i plan med stenenes forkant (skrabefuge).

Efter opmuring afrenses og rengøres murværket med en stiv kost uden brug af syre. Det anbefales at afsætte en farveprøve på det aktuelle underlag for at bestemme farve og udseende inden den endelige udførelse.
For at undgå synlige pudseskel skal arbejdet planlægges og udføres, så hele vægfladen kan færdiggøres i én arbejdsgang. Ved pudseskel er det vigtigt, at to lag mørtel ikke overlapper hinanden. Lodrette pudseskel, der ikke ses så tydeligt som vandrette, placeres langs muråbninger og false. Arbejdet påbegyndes oven fra for at undgå, at allerede færdiggjorte flader tilsmudses.

For at undgå uensartede vandbelastninger under udførelsen og i hærdneperioden skal inddækninger og nedløbsrør samt evt. midlertidige afdækninger og beskyttelsesforanstaltninger være etableret, inden tyndpudsearbejdet påbegyndes.

Der gælder samme forholdsregler, når tyndpuds benyttes som slutpuds på grovpuds. Producentens anvisninger skal altid lægges til grund for projekteringen i det enkelte tilfælde.

Der gælder særlige forhold ved tyndpuds på murværk af kalksandsten

Udførelse

Arbejdet skal altid udføres i overensstemmelse med producentens anvisning. Efter opmuring afrenses og rengøres med en stiv kost uden brug af syre. Tyndpudsen kan påføres efter forvanding. En korrekt forvanding beror på kendskab til underlagets sugeevne og udtørringsforholdene i øvrigt. Forvanding skal udføres kontinuerligt i takt med pudsearbejdet og i overensstemelse med producentens anvisninger.

Tyndpudsmørtel blandes efter producentens anvisning. Vandtilsætning og blandetid skal være ens fra blanding til blanding for at undgå farveforskelle. Farvet tyndpudsmørtel skal normalt bruges inden ca. 60 minutter efter blanding. Der må ikke genoprøres med ekstra vand. Ensartet vandtilsætning og blandetid af mørtlen er en forudsætning for et vellykket resultat. Det anbefales at anvende farvede tyndpudsprodukter med samme produktionsdato påstemplet emballagen.

Mørtlen trækkes på underlaget med stålbræt i et jævnt heldækkende ensartet lag på ca. 1,5 mm. Maksimalt 3 mm over fuger og lokale ujævnheder. Herefter filtses med filtsebrætter med brug af så lidt vand som muligt. Der sammenfiltses til en jævn og ensartet overflade. Det er vigtigt, at der overalt anvendes samme arbejdsteknik og at vandtilsætning, blandetid, vandmængde på filtsebrætter og lagtykkelse er ensartet. Senest ved arbejdets ophør – under mørtlens afbinding – skal der afdækkes effektivt mod nedbør. I tørre perioder med varme og blæst skal tyndpudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes.

Sitemap