BurgerBurgerCloseClose

Grovpuds

Udfaldskrav, begrænsninger m.v.
Grovpuds har som hovedformål at udfylde underlagets fordybninger og at gøre fladen plan. Grovpudset murværk fremstår med en glat, dækkende overflade. Slæbespor fra pudsebrættet forekommer ofte i større eller mindre omfang afhængig af sandets kornstørrelse.
Grovpuds beskytter murværket mod ydre påvirkninger og kan anvendes i både passivt, moderat og aggressivt miljø (i aggressivt miljø dog altid mindst to lag).

Underlag
Underlaget skal være nogenlunde jævnt, rent og have en svag sugeevne. Grater, søm og lignende fjernes. Grove fordybninger udfyldes ved indmuring af teglstykker eller mørtel. Sugeevnen skal helst være ens i alle områder – dels af hensyn til arbejdets udførelse dels af hensyn til det færdige resultat. Vær opmærksom på at letklinkerbeton, hårdtbrændte mursten, meget tæt beton o. lign. suger så lidt, at forvanding skal begrænses mest muligt før udkast og pudsning.

Pudsning
Puds vælges i overensstemmelse med underlag og miljøpåvirkning. En mørtel med højt cementindhold er ikke altid at foretrække frem for en mørtel med mindre cementindhold.
Både meget cementrig og særlig finkornet grovpuds giver større risiko for svindrevner i den færdige overflade, og pudsens styrke bliver svagere jo mere finkornet materiale, der vælges. Tilsætningsstoffer – luft, plastbinder, farvepigment osv. – må ikke tilsættes mørtlerne uden dokumentation for egnethed.
Pudsning skal foretages i et materiale med så grovkornet tilslag som muligt. En tommelfingerregel er, at tilslaget skal have en kornstørrelse svarende til mindst en tredjedel af lagtykkelsen.
Grovpudsmørtel kan påføres, når underlaget er tilstrækkelig tørt.

Pudsning med farvet mørtel
Ved brug af færdigt indfarvede mørtler til både grovpuds og tyndpuds henvises til fabrikantens vejledning.

Udførelse

Inden pudsearbejde påbegyndes, skal der forvandes.

På større vægflader kan det være nødvendigt at opsætte ledere, det vil sige lodrette mørtelbælter i den ønskede lagtykkelse med ca. 1,5 meters afstand. Når lederne er sat op og er tørre, pudses mellemrummene med samme mørtel som lederne.

På udvendigt murværk kan grovpuds opbygges af 2 eller 3 lag.
Indholdet af bindemiddel skal falde gradvist i lagene indefra og udefter. Grovpudsmørtel kan påføres, når underlaget er tilstrækkelig tørt.

Pudseskel skal planlægges, så de bliver færrest mulige, og bemandingen må tilpasses herefter. Arbejdet inddeles i naturligt afgrænsede felter ved f.eks. hjørner, tagnedløb, lodrette eller vandrette linier ved vinduesfalse m.m. I disse felter pudses murværket kontinuerligt vådt i vådt.
Afhængig af vejrlig og udtørring kan det være nødvendigt at beskytte/fugtigholde pudslaget i den første periode efter udførelsen (typisk 1-2 uger).

Udkast
Udkast har til formål at sikre god vedhæftning mellem grovpuds og underlag, derudover regulerer det sugningen, især fra stærkt sugende underlag som porebeton og letbrændt tegl og fra svagt eller ikke-sugende underlag som tæt beton. Til udkast anvendes grovkornet materiale med en kornstørrelse på 0-4 mm.

Finpuds
Når grovpudslaget er tørt kan finpuds påføres.
Det er vigtigt, at der mellem grovpudsning og finpudsning sker en udtørring af konstruktionerne. Hvis underlaget ikke er tilstrækkelig tørt, er der risiko for udvaskning af bindemiddel fra såvel grovpuds som finpuds, og der kan opstå hvide skjolder.

Slutpuds
Slutpuds kan udføres med en farvet mørtel. Farve bør vælges under stor hensyntagen til omgivelserne. Det anbefales at udføre farveprøver, der efter tørring kan vurderes.
Det anvendte farvestof må ikke reagere med mørtlens bindemiddel, og det bør være uopløseligt i vand. Endvidere skal farvestoffet være lysægte, mat, kalk- og cementbestandigt (alkalifast) og må ikke indeholde vandopløselige salte.
Der må ikke anvendes jernvitriol som farvestof, da det virker retarderende på mørtlens hærdning.
Afhængig af vejrlig og udtørring kan det være nødvendigt at beskytte/fugtigholde pudslaget efter udførelsen (typisk 1-2 uger).

Pudsning med farvet mørtel
Ved brug af færdigt indfarvede mørtler til både grovpuds og tyndpuds henvises til fabrikantens vejledning.

Arbejdsgang udvendigt

2-lags opbygning
Først udkastes et lag mørtel med en tyndere konsistens og større bindemiddelindhold end selve grovpudsmørtlen. Kornstørrelsen i tilslaget bør være 0-4 mm (se her).
Laget stødes af med trækbrættet. Herefter påføres grovpudsmørtlen, som enten kastes på med en murske eller en pudseske, trækkes på med et trækbræt eller sprøjtes på med en mørtelpumpe.
Derefter afrettes pudslaget med kardæsk og rives sammen med trækbrættet. Herefter bearbejdes overfladen med lunkepudser og rivebræt, til den ønskede overflade er opnået.

3-lags opbygning
De første 2 lag – udkast og grovpuds – udføres som beskrevet ovenfor under 2-lags opbygning, dog skal grovpudsmørtlen indeholde tilslagsmateriale med større kornstørrelse. Når der påføres flere lag mørtel efter hinanden, skal kornstørrelse og indhold af bindemiddel være faldende i lagene udefter.
Det tredje lag, slutpudsen, kan påføres som indfarvet mørtel.
Ønskes en glat finish, kan der bruges en finkornet mørtel til slutpuds. slutpudsen påføres med stålbræt og færdigbearbejdes efter mørtelleverandørens anvisninger. Slutpuds kan også være stænkpuds, granitpuds eller lignende specialpuds.

Arbejdsgang indvendigt

Pudslaget består af to lag: grovpuds og finpuds.

Grovpudslaget påføres direkte på underlaget med et trækbræt. Den efterfølgende bearbejdning er den samme, som er beskrevet i foregående afsnit om udvendig pudsning. I visse tilfælde kan det være nødvendigt først at påføre et lag udkast. Mørtelpumpe kan anvendes.

Finpudslaget må først påføres, når grovpudsen har tørret mellem 1 og 3 døgn. Hvis fladen er meget tør, skal der vandes inden finpudsningen påbegyndes. Laget trækkes på med stålbræt og bearbejdes med roterende bevægelser med filtsebrætter.
Tilslaget i finpudsmørtel skal have en kornstørrelse på i reglen 0-1 mm, men hvis der ønskes en meget glat overflade, må sandets korn ikke være større end 0,3 mm.

Pudsning med farvet mørtel
Ved brug af færdigt indfarvede mørtler til både grovpuds og tyndpuds henvises til fabrikantens vejledning.

Sitemap