BurgerBurgerCloseClose

Teglbjælker

Teglbjælker anvendes ved lukning over muråbninger i såvel ydervægge som i indvendige skillevægge.

En teglbjælke kan f.eks. leveres / opbygges på følgende måder:

  • Præfabrikerede teglbjælker med op til flere skifter udstøbt på fabrik.
  • Præfabrikerede standerskifter / stik / buer.
  • Præfabrikerede overliggere, hvor der ved påmuring af et antal skifter fremkommer en bærende bjælke.
  • Armeringssystemer indmuret i liggefuger, og hvor der evt. ved efterfølgende påmuring af et antal skifter fremkommer en bærende bjælke.

Nybyggeri

Ved blanke mure bør tegloverliggeren udføres, så den passer ind i murværkets forbandt.

Murværket under vederlaget må ikke afsluttes med 1/4-sten i falsen.

Nybyggeri

Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm.

Afstanden mellem understøtningerne kan øges, såfremt der udføres en beregning. Se vejledning om beregning af afstand mellem understøtninger her.[CHECK LINK]

Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet. Ved opmuring af de skifter, der indgår i teglbjælken, er det vigtigt, at alle fuger (også studsfuger) er helt fyldte, og at stenene ikke rokkes efter at mørtlen er suget død.

Teglbjælker

Bliver disse grundregler ikke overholdt, vil bjælkens bæreevne blive svækket og tætheden overfor slagregn nedsat.

Fugtstandsende lag må ikke indmures i de skifter, der indgår i teglbjælken.

Teglbjælker

På ovenstående viste tegning er teglbjælken i formuren 4 skifter og teglbjælken i bagmuren 5 skifter, da pappet afslutter teglbjælkerne. Ved bagmuren kunne pappet klæbes som alternativ til indmuring i et skifte. Dermed ville teglbjælken i bagmuren blive højere end 5 skifter, da pappet ikke afbryder og afslutter teglbjælken.

Ved høje bjælker anbefales det at indlægge et ekstra fugtstandsende lag, der placeres fra bagmuren og ud under formurens tegloverligger. Alternativt kan TB-rende anvendes.

 

Teglbjælker

Såfremt murstenenes vandoptagelse er større end 15 rumprocent, skal stenene i de påmurede skifter forvandes, så de har en passende fugtighed inden indmuringen. En vandlagring i 5 sekunder vurderes at give en passende fugtighed.

Der skal anvendes den mørteltype, som fremgår af projektmaterialet.

Dimensionering af teglbjælker

Se produktbestemmelserne for Dansk Murstenskontrol for tegloverliggere deklareret som "standardoverliggere" (bilag 1).

Teglbjælkers styrke/fjernelse af understøtning

Teglbjælkers deklarerede styrker opnås efter 28 døgn. Forsøg har vist, at styrken opnås uafhængig af temperatur og mørteltype, ligesom forsøg har vist, at halvdelen af styrkerne opnås efter 3 og 7 døgn for hhv. tryk- og trækstyrker.

Som tommelfingerregel kan understøtningerne sædvanligvis fjernes før de 28 døgn er gået, afhængig af hvilken belastning teglbjælken udsættes for i byggeprocessen.

Anvendelse af tommelfingerreglen kan illustreres med et eksempel: Hvornår kan understøtningerne fjernes for en teglbjælke med en regningsmæssig bæreevne på 3,5 kN/m, som i byggeprocessen belastes med 1,5 kN/m.

En teglbjælkes bæreevne er hovedsageligt baseret på kohæsion i liggefugen over tegloverliggeren. Kohæsionen er en styrkeparameter, der er baseret på vedhæftningen og dermed kan forventes den halve styrke efter 7 døgn.

Spændingerne forventes at være 1,5/3,5 = 0,43 af de regningsmæssige brudspændinger og dermed kan understøtningerne fjernes efter: (0,43/0,5) x 7 døgn = 6 døgn.

Fjernes understøtningen alt for tidligt, fremkommer typisk et vandret brud i første liggefuge og belastningen føres i stedet til vederlagene vha. buevirkning og andre ikke tilstræbte mekanismer. Buevirkning er hovedsageligt baseret på trykpåvirkning omkring en tryklinie, hvorved bæreevnen for skjulte buer er hurtigere til stede.

I en række tilfælde fjernes understøtningen tidligere end det kan beregnes efter ovenstående tommelfingerregel, uden at det giver anledning til skader i form af vandrette revner i første liggefuge. Dette skyldes, at materialeparametrene er regningsmæssige og kun ca. halvt så store som de faktisk forekomne.

I eksisterende murværk

I eksisterende murværk
Figur 1, hulmur
I eksisterende murværk
Figur 2, skillevæg

Udførelse af åbnignger i eksisterende murværk
Åbninger kan foretages i indvendige skillevægge, som typisk er i ½ stens tykkelse og i udvendige hulmure, som typisk består af 2 gange ½ sten + isolering. Er der forskel i proceduren er der skrevet separate tekster [for udvendigt murværk i firkantede parenteser]

Udførelse af åbninger i eksisterende murværk sker normalt i 4 faser.

  1. Etablering af midlertidige understøtninger
  2. Udfræsning af åbning
  3. Indlæggelse af tegloverligger TB-rende og overliggende skifter for udvendigt murværk] og fugning
  4. Fjernelse af understøtninger

Midlertidige understøtninger etableres, som vist på figur 3 og figur 4 pr 600 mm åbning og med en maksimal afstand til kant på 300 mm. Ved bestemmelse af åbningens størrelse tages udgangspunkt i tegloverliggerens dimensioner.

De midlertidige understøtninger kan for eksempel bestå af Ø10 ståldorne eller bolte, der indsættes i Ø11 – Ø12 huller, som er gennemgående i murens tykkelse. Dornene placeres i liggefugen lige under stenene og ikke under studsfugerne.

Dornene placeres i liggefugen over åbningens øvre kant. Husk at fraregne skiftet til tegloverliggeren [og de 2 skifter til indlæggelse af TB-renden for udvendigt murværk] ved bestemmelse af den aktuelle liggefuge. Se eventuelt figur 1 og 2.

Under dornene, på begge sider af murværket, placeres understøtninger, for eksempel i form af træstolper eller blådrenge. På figur 2 og figur 3 er alternativt vist en løsning med U-profiler som midlertidig understøtning. Der sikres en stram kontakt mellem dorn og understøtning og det skal endvidere sikres, at understøtninger placeres knas med vægfladen, således at der ikke kommer unødig bøjningsvirkning i dornene.


Herefter udfræses det nødvendige murværk til åbningen og tegloverliggeren [samt 2 skifter til indlæggelse af TB-renden for udvendigt murværk]. Følgende vederlagsdybder anbefales til tegloverliggeren:

Teglbjælker

Åbning <  1.0 m

Vederlag: ½ sten

1.0 m ≤

Åbning < 2.0 m

Vederlag: 1 sten

2.0 m ≤

Åbning

Vederlag: 1½ sten

[For udvendigt murværk dog minimum 150 mm, således, at det sikres, at fugtspærren går forbi de lodrette false]

Skæring af huller foretages med vinkelsliber, bajonetsav, gasbetonsav eller lignende

Al løst materiale fjernes.

Al mørtel i hullet til tegloverliggeren [og eventuelle overliggende skifter] fjernes. Omkring vederlaget er dette for oven, for neden og ved siderne og ellers forneden ved det nederste skifte af det eksisterende murværk. Områderne er på figur 3 og 4 skraveret.

Murværket undersøges for revner efter udfræsningen. Er der fremkommet revner i fugerne under arbejdet, skal disse udkradses, fuges og komprimeres i fuld dybde.

En præfabrikeret tegloverligger med en længde svarende til den aktuelle tegloverligger-åbning indlægges på 10 – 12 mm plastic klodser. Det skal sikres at tegloverliggeren ikke vipper omkring sin længdeakse. [For udvendigt murværk indlægges en tegloverligger med tykkelse 108 mm i formuren og en tegloverligger med tykkelse 200 mm i bagmuren. Se figur 1].

Teglbjælker
Figur 3, hulmur
Teglbjælker
Figur 4, skillevæg
Teglbjælker
Figur 5, hulmur
Teglbjælker
Figur 6, skillevæg

Der placeres midlertidige understøtninger til tegloverliggeren pr 600 mm åbning og med en maksimal afstand til kant på 600 mm. Se figur 5 og 6.

Der fuges og komprimeres 100% omkring teglbjælken.

[For udvendigt murværk:
Skiftet i formuren under TB-renden mures og renden oplægges.

Skiftet over TB-renden mures. Fugen trykkes over TB-renden indefra og fugen over skiftet fyldes og trykkes fra begge sider.

Selvklæbende fugebånd, der kan fungere som bagstop, påsættes underside af bagmur mod isoleringen. Se figur 1.

Eventuel udfaldet isolering indlægges i hulrummet.

Det resterende murværk opmures og den sidste fuge trykkes fra siden modsat isoleringen.]

Der anvendes en mørtel KC 50/50/700 eller M7.

[Der oprenses for mørtelrester mellem de 2 teglbjælker og spalten udfyldes med trykfast isolering. Se figur 1.

Bemærk at for- og bagmur ikke må mures sammen, da temperaturbevægelser i formuren herved kan skabe revner i de sammenmurede områder.]

De lodrette false pudses. Kravet til færdiggørelsen afhænger naturligvis af, hvor meget af falsene, der skal stå blanke, hvis der for eksempel monteres en dør i åbningen.

De midlertidige understøtninger kan fjernes efter 28 døgn, hvor det forudsættes, at mørtlen er fuldt hærdnet. Hullerne efter dornene udfyldes.

Ved etablering af enhver åbning skal det principielt sikres, at bæreevnen under og efter udførelsen er tilstede. Bæreevnen af teglbjælker med specifikke forudsætninger kan ses på: Dimensionering af teglbjælker. Bæreevnen af de gennemgående dorne kan sættes til 8 skifter for indvendige vægge [og 4 skifter for udvendige vægge]. Er teglbjælken yderligere belastet fx i form af dæk- eller tagkonstruktion eller af yderligere overliggende skifter, skal antallet af de midlertidige understøtninger forøges tilsvarende.

Fremgangsmåde ved brug af mursko

Murskoen benyttes ved etablering af åbninger i eksisterende vægge af såvel murværk som beton.

Princippet i systemet er, at murskoen skal gøre plads til den bjælke, der af ingeniøren er dimensioneret til at skulle bære overliggende konstruktion.

KLIK HER FOR AT KOMME TIL VÆRKTØJET

Revner i buer og stik

I ældre stik og buer (herefter blot benævnt stik) kan der forekomme gennemgående revner i enkelte fuger. Revnerne fortsætter ofte op i det overliggende murværk.

Revner i buer og stik
Figur 1. Revne ved stik og i overliggende murværk

Revner i stik
For at stik kan fungere statisk, skal der ved enderne være et stift modhold, der kan optage de kraftige vandrette reaktioner. De vandrette reaktioner kan være i størrelsesordenen 5 - 10 gange den lodrette reaktion, og ved beregninger forudsættes normalt, at modholdet er uendelig stift. Denne forudsætning holder ikke altid, og mindre bevægelser af modholdet, enten som følge af sætninger, temperaturbetingede bevægelser, statisk brud etc., medfører typisk, at der, et eller andet sted i stikket, vil komme en revne og en svag forskydning af stenene på hver side af revnen.

Udbedring generelt
Da der i hele stikkets udstrækning skal overføres en vandret kraft, er det vigtigt, at reparationen ikke blot udføres ved at omfuge revnen i stikket. En omfugning vil blot medføre, at stikket renoveres i de yderste 15 - 20 mm, og de vandrette kræfter vil skabe en ny revne. Se efterfølgende figur.

Teglbjælker
Figur 2. Omfugning af stik. FORKERT LØSNING. Vandret snit.

Det er derfor væsentligt, at udbedringen foretages i stikkets dybde. I det følgende er angivet to udbedringsmetoder. De to metoder er kun relevante for stikket. Revnerne i det overliggende murværk omfuges traditionelt.

Såfremt årsagen til modholdets bevægelser kan identificeres, er det naturligvis væsentligt at få disse årsager elimineret. Dette kan dog ofte kræve større indgriben i konstruktionen. Manglende opretning af konstruktionen mht. at eliminere årsagen til skaden kan medføre, at revnerne vedvarende kommer igen.

Renovering af stik. Metode I - rustfri stålstang
I revnen bores 3 - 4 Ø9,5 huller i fuld dybde. I disse huller indbankes Ø10 mm stænger med en længde, der er cirka 15 - 20 mm mindre end murens tykkelse. Det vil sige cirka 90 mm for en 108 mm formur. Disse stænger vil kunne overføre kontakttrykket stammende fra de indre kræfter i buen. Dimensionen kan være anderledes end 10 mm. Det tilstræbes, at dimensionen på ståldornen svarer til fugetykkelsen på det pågældende sted, således at kontakttrykket skabes fra sten til sten. Generelt forbores med 0,5 mm underdybde.

Systemet er illustreret på efterfølgende figurer.

Teglbjælker
Figur 3. Ståldorne indsat i forborede huller

Efter indsætningen af ståldornene kan revnen fuges på traditionel vis.

Løsningen er tillige vist på efterfølgende figur.

Teglbjælker
Figur 4. Renovering af stik ved hjælp af ståldorne. Vandret snit.

Fordelen ved denne metode er, at det ikke er nødvendig at udkradse hele fugen. Ulempen er, at de rustfri dorne forøger omkostningerne.

Renovering af stik. Metode II - trækile
To trækiler med næsten parallelle flader tildannes og lægges i vand et døgn før renoveringen. Dimensioner på kilen skal være:

Højde: 20 mm
Dybde 150 mm (kilen stikker cirka 50 mm ud, hvorved den senere kan trækkes fri)
Bredde: 10 - 20 mm (afhængig af fugebredden)

Med eksempelvis hammer og mejsel fjernes mørtlen i fuld dybde i revnen, partielt f.eks. først for oven, og kilen indbankes, hvorefter mørtlen tilsvarende fjernes forneden, og en kile indbankes. Disse kiler vil kunne danne modhold, indtil den resterende del af fugen er renoveret og hærdnet.

Efter de 2 kiler er banket ind, fjernes fugen i fuld dybde og bredde mellem kilerne. Dette kan foretages med hammer og mejsel, murbor, lille skæremaskine eller lignende.

Såfremt isoleringen eller andet ikke danner bagstop, kan det være nødvendig at indlægge bagstop udefra.

Herefter foretages en fugning i fuld dybde.

Efter cirka 3 døgn, når mørtlen har nået en vis styrke, og kilerne er tørret ud, kan disse fjernes, og områderne, hvor kilerne har været placeret, fuges på tilsvarende måde. Systemet er vist på efterfølgende figurer.

Teglbjælker
Figur 5. To våde trækiler indbankes til etablering af modhold under renovering af den resterende del af fugen.
Teglbjælker
Figur 6. Kile indbanket foroven og forneden i det revnede stik.
Teglbjælker
Figur 7. Fugning af revnen mellem kilerne.

Denne løsning er mere traditionel og mest velegnet til svage fuger, der er nemme at kradse ud.

Sitemap