Fugtisolering

I alle murværkskonstruktioner skal det sikres, f.eks. ved indlæggelse af fugtstandsende membraner, at fugtopsugning fra jord, fundament eller andre bygningsdele, hvor fugt kan forekomme, forhindres. Endvidere skal der etableres en fugtspærre over åbninger i hulmur, således at eventuelt indtrængende vand fra f.eks. slagregn ledes bort fra bagmuren.

Neden for gennemgås principperne i korthed. Efterfølgende er angivet en liste over kilder til vejledning om korrekt udførelse af fugtisolering.

Fundamenter
Mellem fundament og murværk indlægges en fugtstandsende membran i fundamentets fulde bredde og længde. Membranen kan med fordel indlægges i større bredde end fundamentet og klæbes til terrændækket. Herved etableres en effektiv tætning mod opstigende radioaktiv gas (Radon), se nærmere herom i pjecen Radon i boliger fra Bygge- og Boligstyrelsen.
Ved hulmure, der danner ydervægge, indlægges tillige en ekstra membran oven på den første membran. Denne sidste membran føres fra fundaments forside vandret ind til bagmurens bagside (side mod hulrummet) og 2 skifter op ad denne, hvor membranen indmures i bagmuren eller fastgøres til eksempelvis elementer.
Fugtisolerende membraner skal være tætte ved samlinger - også hvor membranen brydes af elledninger, kanaler, vindafstivende søjler og lignende.

Bjælker over muråbninger
Hvor murværket fortsætter over muråbningen, og det overliggende murværk udsættes for slagregn, skal der indlægges en fugtspærre. Ved teglbjælker kan den fugtstandsende membran(se tegning) enten placeres umiddelbart over eller umiddelbart under teglbjælken. Den fugtstandsende membran føres fra formurens forside til bagmurens bagside (side mod hulrummet) og fastgøres her. Membranen skal altid gives et fald mod formuren og skal ved falsene føres mindst 150 mm ind i hulrummet.
Som alternativ til fugtstandsende membraner kan der anvendes en TB-rende(se tegning). TB-renden leveres sammen med de præfabrikerede tegloverliggere og den indmures i hulmuren i den 2. liggefuge over åbningen.
TB-renden svækker ikke teglbjælkens styrkemæssige egenskaber og kan derfor altid indmures i den 2. liggefuge.
Ved betonbjælker(se tegning) placeres den fugtstandsende membran umiddelbart over bjælken og føres til bagmuren som ved teglbjælker. Membranen virker her desuden som en del af et glidelag (2 paplag danner glidelag), der skal optage differensbevægelser mellem beton og murværk.

Mere detaljerede anvisninger om fugtspærre kan findes her: