BurgerBurgerCloseClose

Fugtisolering

Fugtisolering
Fugtstandsende membran
Fugtisolering
TB-rende
Fugtisolering
Betonbjælker

I alle murværkskonstruktioner skal det sikres, f.eks. ved indlæggelse af fugtstandsende membraner, at fugtopsugning fra jord, fundament eller andre bygningsdele, hvor fugt kan forekomme, forhindres. Endvidere skal der etableres en fugtspærre over åbninger i hulmur, således at eventuelt indtrængende vand fra f.eks. slagregn ledes bort fra bagmuren.

Neden for gennemgås principperne i korthed. Efterfølgende er angivet en liste over kilder til vejledning om korrekt udførelse af fugtisolering.

Fundamenter
Mellem fundament og murværk indlægges en fugtstandsende membran i fundamentets fulde bredde og længde. Membranen kan med fordel indlægges i større bredde end fundamentet og klæbes til terrændækket. Herved etableres en effektiv tætning mod opstigende radioaktiv gas (Radon), se nærmere herom i pjecen Radon i boliger fra Bygge- og Boligstyrelsen.
Ved hulmure, der danner ydervægge, indlægges tillige en ekstra membran oven på den første membran. Denne sidste membran føres fra fundaments forside vandret ind til bagmurens bagside (side mod hulrummet) og 2 skifter op ad denne, hvor membranen indmures i bagmuren eller fastgøres til eksempelvis elementer.
Fugtisolerende membraner skal være tætte ved samlinger - også hvor membranen brydes af elledninger, kanaler, vindafstivende søjler og lignende.

Bjælker over muråbninger
Hvor murværket fortsætter over muråbningen, og det overliggende murværk udsættes for slagregn, skal der indlægges en fugtspærre. Ved teglbjælker kan den fugtstandsende membran(se tegning) enten placeres umiddelbart over eller umiddelbart under teglbjælken. Den fugtstandsende membran føres fra formurens forside til bagmurens bagside (side mod hulrummet) og fastgøres her. Membranen skal altid gives et fald mod formuren og skal ved falsene føres mindst 150 mm ind i hulrummet.
Som alternativ til fugtstandsende membraner kan der anvendes en TB-rende. TB-renden leveres sammen med de præfabrikerede tegloverliggere og den indmures i hulmuren i den 2. liggefuge over åbningen. TB-renden svækker ikke teglbjælkens styrkemæssige egenskaber og kan derfor altid indmures i den 2. liggefuge.


Ved betonbjælker placeres den fugtstandsende membran umiddelbart over bjælken og føres til bagmuren som ved teglbjælker. Membranen virker her desuden som en del af et glidelag (2 paplag danner glidelag), der skal optage differensbevægelser mellem beton og murværk.

Mere detaljerede anvisninger om fugtspærre kan findes her:

 • Vejledning om fugtspærre i murværk, Teknologisk Institut, 2013. Publikation til download.
 • Vejledning. Fugtspærre i murværk. Forlaget Tegl, 2002. Se www.muro.dk. Bemærk, at der er nye tegninger til vejledningen, som findes via samme link.
 • Konstruktionsdetaljer, se knudepunkter sokkel og vinduer. Diverse detaljer til download.
 • Videoklip om udførelse fugtspærre ved sokkel og over åbninger, ialt 5 stk.
 • Murpappens funktion og Indlæggelse af murpap, artikler i videndatabasen
 • Vejledning om materialer, Murpap og TB-rende, artikler i videndatabasen
 • TB-rende, montering mv. Artikel i videndatabasen.
 • Murerhåndbogen, Forlaget Tegl, se www.muro.dk

 

Vejledning om fugtspærre

Vejledningen omhandler anvendelsen af TB-rende og murpap over åbninger i hulmur. Den omfatter både anbefalinger om anvendelse og projektering af fugtspærre, og konkret trin-for-trin vejledning om udførelsen.

Vejledningen henvender både til rådgivere og udførende.

Vejledningen kan downloades som pdf-fil her.

Murpappens funktioner

I overgang mellem sokkel (fundament) og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapillarsugning. I ydervægge anbringes den normalt mindst 150 mm over omgivende terræn for også at stoppe fugttilførsel til muren som følge af opsprøjt af regnvand på nederste del af murværk eller fundament.

En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen. Eksempler på principper for placering af fugtspærrer i både inder- og ydervægge er vist i konstruktionsdetaljerne.

Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten, fuger eller begge dele.

Både den praktiske erfaring og forsøg har vist, at vandindtrængen oftest sker gennem studsfuger, der ofte er murværkets svageste punkt. Dette gælder for alle mørteltyper. For at begrænse vandindtrængen mest muligt er det derfor vigtigt, at der mures med fyldte fuger.

Indtrængende vand
Selv ved de bedste materialer og ved god arbejdsudførelse er det svært helt at undgå at der trænger vand gennem formuren, men vandet kan dog forhindres i at trænge igennem isoleringen og over til bagmuren når:

 • Fugtspærren er lagt korrekt fx ved bund af mur og over muråbninger.
 • Bindere er lagt med fald mod formuren eller har drypskive.
 • Der ikke ligger spildmørtel i isoleringen.

Det er vigtigt, at fugtspærren udføres tæt i alle samlinger. Dette gælder også de samlinger, hvor fugtspærren gennembrydes af installationsgennemføringer, kanaler, søjler m.v.

Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner.

Åbne studsfuger over fugtspærren
I modsætning til tidligere anses det nu normalt for unødvendigt at have drænhuller i form af åbne studsfuger i formuren over fugtspærren ved fundamentet. De mindre vandmængder, som eventuelt vil kunne presses igennem formuren, vil kunne trænge ud til det fri gennem den porøse liggefuge ved fundamentet. Anvendelse af åbne studsfuger kan dog være hensigtsmæssigt ved mure med meget udsat beliggenhed.

Radon
Fugtspærren nær terræn benyttes også til at forhindre luftarten radon i at strømme ind i bygningen fra de underliggende jordlag.

Der skal her især gøres opmærksom på, at der skal lukkes lufttæt over det isoleringsmateriale, der ofte i terrændæk ligger som kuldebroisolering imellem fundament og betonplade. Dette kan gøres ved at lade murpappen under bagmuren fortsætte ud over kuldebroisoleringen og klæbe den til betonpladen.

Danmarks kommuner er på basis af en landsomfattende radonundersøgelse opdelt i 5 radonklasser, som kan ses på Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside: www.sis.dk. De anvisninger, der er angivet i denne vejledning, gælder dog generelt i alle klasser, men i klasse 3 og 4 skal udvises særlig omhu.

Indlæggelse af murpap

Anbringelse og bearbejdning af fugtspærre
Fugtspærren udrulles på et plant underlag, opmærkes og ombukkes til den ønskede facon.
Fugtspærrens temperatur skal være over 5 ºC, hvis den skal bukkes med en mindre radius end 15 mm.
Fugtspærren skæres med en skarp kniv af typen 'ørnenæb' tagpapkniv.
Fugtspærren må ikke rives over, men skal skæres med et rent snit.

Samlinger
Alle samlinger, både lodrette og vandrette, skal udføres med minimum 100 mm overlæg og sammenklæbes (fuldklæbes) med asfaltklæber.
Der påføres asfaltklæber med fugepistol eller spartel i en stribe ca. 20-30 mm fra kanten. Alternativt kan samlingen fastholdes med påklæbning af aluklæbebånd med asfalt i minimum 50 mm bredde.

 • Fugtspærren lægges på fundamentet i murens fulde bredde, inden murearbejdet begyndes. Samlinger lægges med minimum 100 mm overlæg, der klæbes, som tidligere beskrevet. Herefter opmures to skifter i bagmuren. Hjørnet er et udsat sted. Derfor skal der lægges rigeligt med klæber i hjørnet for at sikre tæthed.
 • Et ca. 600 mm langt passtykke tildannes og placeres som vist. Det er vigtigt, at fugtspærren kun snittes i den del, der skal ligge vandret, et længere snit kan give en åbning i den lodrette del af fugtspærren, der kan lede vand direkte ind i bagmuren.
 • Der påføres et lag klæber og passtykket nedlægges derpå, således at klæberen flyder ud ved samlingerne
 • De gennemgående baner lægges derefter ud med overlæg ind over passtykket og klæbes. Første skifte i formuren og tredie skifte i bagmuren henmures. Samme metode anvendes ved indadgående hjørner.
Fugtisolering
Figur 1. Tilskæring og klæbning af udadgående hjørnesamling.
 1. Fugtspærre
 2. Betondæk
 3. Klæbet overlæg
 4. Klæbet overlæg
 5. Fugning med asfaltklæber
Fugtisolering
Figur 2a. Samling af indadgående hjørne.

Figur 2a. Samling af indadgående hjørne.
I alle jørnesamlinger skal fugtspærren klæbes i overlæggene, således at der opnås radontæthed.
Ved døråbninger og andre ændringer i fugtspærrens forløb skal der sikres sammenhæng i fugtspærren, således at eventuelt vand opfanget af fugtspærren ikke kan løbe ud over fugtspærren og således, at der er spærret for radonindtrængning.

 1. Fugtspærre over hulmur
 2. Fugtspærre i døråbning
 3. Klæbet overlæg
 4. Fugtspærre fra hulmur slidses op og bøjes som lukkestykke, der klæbes til betondæk
 5. Hjørnesamlinger lukkes med asfaltklæber

Figur 2b. Isometri af fugtspærrens placering ved døråbning

Sitemap