Porøsitet

Tegl er et porøst materiale, og dets faste bestanddele er gennemskåret på kryds og tværs af kanaler og hulrum. For tegl og alle andre porøse byggematerialer gælder, at det ikke er muligt rent geometrisk at gøre rede for dets komplicerede opbygning; men i adskillige lande er der foretaget målinger til bestemmelse af vidden af de i tegl forekommende porer.

Målinger på Teknologisk Institut, Murværk, af 39 forskellige typer teglsten fra værker i alle egne af landet, har vist, at langt den største del af porerne i teglmaterialet har radier i intervallet 1,0 µm > r >0,15 µm (1 µm = 1/1000 mm).

Almindelige teglprodukter indeholder ikke - eller kun i ubetydelig mængde - submikroskopiske porer, dvs. porer med radius mindre end 0,1 µm.

Et almindeligt teglprodukts indhold af grove porer stiger med stigende brændingstemperatur, og tegl indeholder normalt kun få porer med radius over 0,5 µm.

Desuden er det ved forsøg påvist, at tegl ikke indeholder lukkede porer, og at et teglprodukts porer må antages at stå i forbindelse med produktets overflade. Dette må sættes i forbindelse med, at der allerede ved de rå lers tørring banes vej til overfladen for vand og vanddamp.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)