BurgerBurgerCloseClose

Dilatationsfuger

Der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådant omfang, at temperatur- og fugtbevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser. Ved placering af dilatationsfuger i murværk skal der tages hensyn til de øvrige konstruktionsdeles dilatationsmuligheder.

For murværk udsat for vejrlig kan anvendes de i efterfølgende tabel angivne regningsmæssige længdeudvidelseskoefficienter. Tabellen omhandler normale temperatur- og fugtbevægelser i murværk.
Regningsmæssige parametre for længdeændringer

Dilatationsfuger

Længderetning

Bygningssvind 1)

Reversibel fugtbevægelse 2)

Byggesten

°C-1

mm pr. m (‰)

mm pr. m (‰)

beton

10 · 10-6

0,20 - 0,80 3)

- 4)

kalksandsten

8 · 10-6

0,10

0,10

letklinkerbeton

8 · 10-6

0,55

0,10

moler

8 · 10-6

0,10

- 5)

porebeton

7 · 10-6

0,05

0,30

tegl

5 · 10-6

0,03

0,03

Noter til tabellen:

1). Længdeændring fra fugtindhold ved levering til ligevægt ved 23°C og 43% RF.

2). Længdeændring fra ligevægt ved 23°C og 43% RF til et fugtindholdet efter 3 døgn ved 23°C og 90% RF.

3). Værdierne afhænger af vandindholdet per m3. Værdierne gælder for intervaller 125 - 225 l/m3.

4). Værdien er afhængig af hærdningsprocessen.

5). Værdien er ikke kendt.


Samlet set kan der regnes med en bevægelse på 0,21 mm pr. m.
Afstanden mellem dilatationsfuger afhænger af sten- og bloktypen, mørtlens cementindhold samt murens geometri og bevægelsesmuligheder. Ved placeringen tages der hensyn til faktorer, der svækker tværsnittet, fx. væsentlige tværsnitsvariationer, store åbninger eller spring i væg- og funderingshøjde.
Forsøg viser, at stærke mørtler ikke har mindre sejhed end svage mørtler, men opstår der revner, vil der i murværk med stærke mørtler være en tendens til, at revnerne kommer i stenene i stedet for i fugerne og dermed bliver mere synlige og vanskelige at reparere.


Ved en vurdering kan nedenstående skema anvendes. Stenenes styrke er udtrykt ved fb og mørtlens styrke ved fm,xk1. Værdierne med blå tal (i øverste højre trekantsområde) angiver, at bruddet udelukkende kommer i fugen. I dette område kan de høje afstande mellem dilationsfugerne anvendes (fx 25-30 m).
Værdierne anført med sorte tal (i nederste venstre trekantsområde) angiver, at bruddet udelukkende opstår i byggestenen. Her bør en lav værdi af afstanden mellem dilationsfugerne anvendes (fx 15 m).

I det mellemliggende område (røde tal) opstår bruddet både i fuge og byggesten og afstande mellem 15-25 m bør anvendes.


Eksempler:

  • En ren kalkmørtel opmuret med en byggesten med fb = 25 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 < 0,10 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 30 m.
  • Vådmørtel KC 50/50/700 opmuret med en byggesten med fb = 20 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,10 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 25 m.
  • Vådmørtel KC 50/50/700 opmuret med en byggesten med fb = 10 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,10 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 20 m.
  • En funktionsmørtel opmuret med en byggesten med fb = 15 MPa med vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,25 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til 20 m.
  • En tørmørtel KC 35/65/650 opmuret med en svagtsugende sten med en minutsugning på maksimalt 2,0 kg/m2 og fb = 15 MPa har vedhæftningsstyrken fm,xk1 = 0,60 MPa. Her kan afstanden mellem dilationsfugerne sættes til maksimalt 15 m.
fm,xk1Byggestenenes normaliserede trykstyrke fb MPa
MPa51015202530354045
0,100,060,080,090,100,100,100,100,100,10
0,150,080,110,130,140,140,140,140,140,14
0,200,100,130,160,180,190,190,190,190,19
0,250,130,160,190,210,230,240,240,240,24
0,300,150,180,210,240,260,280,280,280,28
0,350,170,200,230,260,280,310,320,320,32
0,400,180,220,260,280,310,340,360,380,38
0,450,180,230,280,310,330,360,380,410,44
0,500,180,240,290,330,360,390,410,430,46
0,550,180,240,300,350,380,410,430,460,48
0,600,180,240,300,350,400,430,450,480,51
0,650,180,240,300,350,400,450,480,500,53
0,700,180,240,300,350,400,450,500,530,55

Ved sammenbygning af murværk med beton eller andre konstruktionselementer med afvigende varme- og fugtbevægelser skal der etableres dilatationsfuger og glidelag langs henholdsvis lodrette og vandrette sammenbygningsflader
Der bør endvidere placeres vandrette dilatationsfuger i udvendigt murværk umiddelbart under udragende konstruktionsdele af andet materiale end murværk - eksempelvis beton.

Såfremt dele af murværket er båret af konsoller påmonteret bagmuren og andre dele understøttet på fundamentet, bør der etableres en dilatationsfuge imellem de 2 typer murværk.


Placering af lodrette dilatationsfuger
Placering af de enkelte dilatationsfuger bør foregå under hensyntagen til murværkets geometri, hvilket vil sige, at der ved ensartede facadeudformninger mht. vinduer m.m bør være lige stor afstand mellem fugerne, hvorimod der, såfremt facadeudformningen er uensartet mht. vinduer m.m. bør tages udgangspunkt i facadernes bevægelsespunkter og spring i murværkstværsnit. Bevægelsesnulpunkter vil ofte være placeret i facadedeles tyngdepunktslinier.

Ved hjørner vil de to formure trykke hinanden udad ved udadgående hjørner og indad ved indadgående hjørner, når de forlænges om sommeren. Herved sker der en tvangsflytning af det lodrette hjørne svarende til tværvæggens relative fugt- og temperaturbevægelse, som skal optages mellem hjørnet og den første binderkolonne. Formuren risikerer derved at knække under dannelse af en lodret revne i hjørnet, såfremt binderne ikke placeres i passende afstand fra hjørnet(se tegning).

 

Dilatationsfuger

Hvis bagmuren er af beton øges denne påvirkning af formuren, idet svindet i betonen bliver overført til formuren via murbinderne.
Dette problem undgås ved at holde binderne i en afstand på ca. 1 m fra hjørnet. Såfremt hjørnet består af korte hosliggende vægfelter kan afstanden reduceres.

LÆS OG DOWNLOAD ARTIKEL OM DILATATIONSFUGER VED AT KLIKKE HER.

Sitemap