BurgerBurgerCloseClose

Imprægnering

Murværk kan optage, transportere og afgive vand – ønsker man at nedsætte tendenserne hertil, er imprægnering af murværket en mulighed.

Ved imprægnering tilføres murværket en kemisk forbindelse, der enten lukker porerne eller nedsætter muligheden for transport gennem porerne.

Formålet med imprægnering kan være følgende:

 • Forhindring af vandgennemtrængning på udsatte facader

 • Nedsættelse af tendens til misfarvning

 • Fjernelse af gipsbaserede misfarvninger

Konstruktive problemstillinger kan ikke løses med imprægnering – murværk kan ikke forstærkes, så forvitring/nedbrydning undgås. Imprægnering er således heller ingen løsning, hvor vandgennemtrængning skyldes fejl i konstruktionen, f.eks. manglende fugtspærre.

Imprægneringsmidler vil have forskellig indtrængningsdybde fra næsten umålelige til flere centimeter, afhængigt af:

 • Imprægneringsmaterialets kemiske sammensætning

 • Murværkets porøsitet

 • Murværkets vandindhold

 • Tegltypen

 • Mørtlens hærdningsforhold

 • Murværkets pH-værdi

 • Ved imprægnering er følgende forhold væsentlige:

 • Imprægnering skal påføres på hele murflader

 • Imprægnering skal være effektiv på både mørtelfuger og teglsten

 • Imprægnering kan ikke forventes effektiv, hvis der er revner på 0,2 mm eller derover

 • Murværkets fugtforhold bør ikke være over 3 vægt%

Hvis imprægnering ikke er effektiv på både teglsten og fuger, kan der trænge vand ind, som pga. imprægneringen vil have svært ved at fordampe fra murværket. Dette kan medføre:

 • Yderligere misfarvninger

 • Manglende færdighærdning af mørtel

 • Frostskader på ikke frostfast teglsten og fuger

I ældre bygninger, hvor der er sammenmuringer mellem for- og bagmur eller massivt murværk, forårsage vandindtrængning og deraf indvendige fugtproblemer.

Imprægnering kan foretages på både nyt og gammelt murværk. Murværk får med tiden ofte en naturlig imprægnering, som skyldes biofilm (bakterievækst) i poresystemet.

Kemiske imprægneringsmidler vil muligvis med tiden blive nedbrudt af f.eks. UV-lys. Imprægneringens effekt kan forventes at blive afløst af den naturlige, hvis det miljø, der er i murværket, er gunstigt for dannelsen af biofilm.

En eventuel imprægnering bør i forvejen godkendes af murstensleverandøren. Garantien på teglprodukter kan bortfalde ved imprægnering.

Hvis der mures med sten, der er imprægneret fra leverandøren, må dette tages med i vurdering af mørtelvalg, da der må forventes en større vandbelastning på fuger.

Imprægneringsmidler
Imprægneringsmidlerne kan opdeles i 3 hovedgrupper, nemlig monosilan, siloxan og silicone. Monosilaner har længst holdbarhed og stort set ingen risiko for bivirkninger, siloxaner har flere begrænsninger, mens siliconebehandling må anses for problematisk.

Nyt byggeri

Nyt byggeri som er udsat for store vandpåvirkninger kan imprægneres for at reducere:

 • smudsmodtagelighed
 • fugtskjolder
 • begroninger
 • udblomstninger

Fugerne bør udføres med mindst samme omhyggelighed som hvis murværket ikke skal imprægneres, idet imprægneringen kun lukker huller op til 0,2 mm.

Garantien på teglprodukterne kan bortfalde, hvis murværket imprægneres.

Renovering

Er der konstateret vandindtrængning bør årsagen indledningsvis lokaliseres og udbedres. Årsagen til vandindtrængning fra for- til bagmur kan være:

 • Bagfald på bindere
 • Spildmørtel, som danner forbindelse mellem for- og bagmur
 • Manglende eller defekt papindlæg over vinduer og døre, eller ved sokkel

Vandindtrængning gennem formuren, i et vist omfang, specielt gennem studsfuger, må påregnes. Er fugerne defekte med revner og huller kan vandindtrængningen reduceres ved en omfugning. Efter en eventuel omfugning, hvor der i det fugede murværk ikke er revner over 0,2 mm, kan der foretages en imprægnering for at gøre overfladerne vandafvisende og dermed reducere:

 • smudsmodtagelighed
 • fugtskjolder
 • begroninger
 • udblomstninger

Garantien på teglprodukterne kan bortfalde, hvis murværket imprægneres.

Sitemap