Vandtæthed

Når der tales om en mørtels vandtæthed, kan der både tænkes på dens tæthed mod vand under tryk og mod slagregn. I første tilfælde kan tætheden måles ved at udsætte den ene side af en mørtelskive for et bestemt vandtryk - en vandsøjle af en bestemt højde - og måle, hvor meget vand, der siver igennem.I efterfølgende tabel gengives nogle resultater fra en forsøgsserie gennemført med højt vandtryk.

Mørtel Vandgennemgang liter pr. m2 og døgn
K 100/1050 55,0
KC 50/50/625 7,3
KC 35/65/550 3,9
KC 10/90/450 2,2
C 100/425 2,3

I andet tilfælde kan undersøgelsen foregå i et apparat, hvor mørtlen udsættes for kunstig slagregn og et overtryk svarende til det, vinden kan fremkalde. Denne sidste prøvningsmetode bruges især til bedømmelse af mørtel til udvendigt puds. Som underlag anvendes da porebetonplader af en bestemt kvalitet f.eks. i størrelse 100x50x10 cm; de forbehandles på normeret måde og pudses derefter med den mørtel, der skal undersøges.

Slagregnstætheden kan enten bedømmes ved pladernes vægtstigning eller ved den gennemsnitlige dybde, hvortil vandet trænger ind i pladen.
Efterfølgende tabel viser resultaterne fra et forsøg med forskellige mørtler udsat for en slagregnsmængde på 10 liter pr. m2 i timen og et overtryk svarende til 75 mm VS i en forsøgstid på 40 timer. Mørtelsammensætningens betydning for slagregnsindtrængning (tallene gælder for 10 mm pudslag).

Mørtel Indtrængningsdybde i cm  
  Aktiverede mørtler uaktiverede
K 100/1050 7,0 7,0
KC 60/40/850 5,2 5,4
KC 50/50/700 4,5 5,0
KC 35/65/650 3,0 4,0
KC 20/80/550 1,0 3,0
KC 10/90/450 0,3 2,3
C 100/400 0,0 2,0
     

Aktivering af mørtel
Aktivering af mørtel foregår ved, at denne under blandingen udsættes for en kraftig piskningseffekt, hvorved sammenkittede bindemiddelkorn skilles, og derved bliver mere opfugtede. Aktivering af mørtel fører til en bedre udnyttelse af bindemidlet og giver sig bl.a. udtryk i, at der må bruges mere vand i forhold til bindemiddelmængden end i mørtel blandet i en sædvanlig anvendt blandemaskine.

Slagregnsutætheden er angivet ved indtrængningsdybden, og tabellen viser, at utætheden aftager stærkt med voksende cementmængde fra et vist trin. De cementrige mørtlers tæthed bliver yderligere meget væsentlig forbedret ved aktivering, og dette er yderligere interessant, fordi sandmængden i de aktiverede mørtler er væsentlig større end i de uaktiverede. Tætheden overfor vand under tryk er især bestemt af sandets sigtekurve.

 

Mængden af bindemiddel
Tætheden vokser også med voksende bindemiddelmængde, men dog kun til et vist punkt; bliver indholdet så stort, at mørtlen får svindrevner, synker tætheden brat. Pudslaget viser sig også mere gennemtrængeligt, hvis det er tørret hurtigt og er blevet porøst. Luftblærer fra poredannende midler har ingen uheldig virkning, så længe mængden er moderat; men kommer luftindholdet op over 18-20%, bliver tætheden hurtigt mindre.

Mørtlen kan gøres tættere ved hjælp af forskellige tilsætningsstoffer, som enten virker vandafvisende eller porestoppende. I første tilfælde drejer det sig især om stearat- og siliconepræparater, i sidste tilfælde oftest om stoffer, der bygger på aktiv kiselsyre (SiO2). Kiselsyren reagerer med fri kalk i mørtlen og danner kalksilikater.(SBI anvisning 64, Mørtel, Muring, Pudsning, 2. udgave 1981, Side 206)