BurgerBurgerCloseClose

KC-mørtler

Kalkcementmørtel har både kalk og cement som bindemiddel, og under hærdningen foregår to forskellige hærdningsprocesser samtidigt. De to bindemidler kan inden for ret vide grænser fremhæve og undertrykke de mørtelegenskaber, som er karakteristiske for hvert af bindemidlerne.
Cementen vil hærdne, selv om vandindholdet i mørtlen er for stort til kalkens karbonatisering, og er vandindholdet for lavt, kan det gavne cementens hærdning, da der frigøres vand ved kalkens karbonatisering. Det skal dog understreges, at kalk kun opnår en mærkbar hærdning, når vandindholdet er mellem 0,5 og 7 vægt%.
I kalkcementmørtel skal mindst 35% af bindemidlet være cement (cementtallet større end 35).

Trykstyrke
Som referencer ved angivelse af receptmørtels vejledende trykstyrke, såfremt delmaterialerne opfylder kravene i DS/INF 167:2008, kan trykstyrken i efterfølgende tabel anvendes:
Relation mellem mørtels trykstyrke fm, bøjningstrækstyrke, fm,t og blandingsforhold bestemt efter tørmasse:

KC-mørtler

Blandingsforhold

Min. trykstyrke

Min. bøjnings-trækstyrke

MPa

MPa

Kalkcementmørtel

KC 60/40/850

ML 0,8

ML 0,2

Kalkcementmørtel

KC 50/50/700

ML 1,8 / MC 0,9

ML 0,5 / MC 0,25

Kalkcementmørtel

KC 35/65/650

MC 2,0

MC 0,6

Kalkcementmørtel

KC 20/80/550

MC 4,5

MC 1,4

Såfremt de anførte krav ikke er opfyldt, eller såfremt eventuelle tilsætningsstoffer medregnes, må relation mellem mørteltrykstyrke og blandingsforhold fastlægges ved forsøg.
For funktionsmørtel skal muremørtlens trykstyrke fm deklareres af producenten på basis af middelværdi.

Blanding

Når der på byggepladsen skal fremstilles en kalkcementmørtel, kan denne fremstilles ud fra hydratkalk, cement og sand; men det normale er, at der fra et mørtelværk leveres en kalkmørtel med et sådant kalkindhold, at den foreskrevne kalkcementmørtel kan fremstilles på byggepladsen alene ved tilsætning af cement.

En sådan kalkmørtel kaldes en kalktilpasset mørtel. Den kalktilpassede mørtel skal have følgende kalkindhold:

Til mørtel KC 60/40/850:

KC-mørtler

Til mørtel KC 50/50/700:

KC-mørtler

Til mørtel KC 35/65/650:

KC-mørtler

Til mørtel KC 20/80/550:

KC-mørtler

Vådrumvægt og vandindhold for mørtel
Hvis der fra flere mørtelværker leveres 1 m3 kalktilpasset mørtel, og disse mørtler tørres, vil det ved vejning kunne konstateres, at der ikke er leveret den samme mængde tørre materialer fra de forskellige mørtelværker. Dette skyldes, at mørtlernes vandindhold og vådrumvægt normalt vil være forskellige fra mørtelværk til mørtelværk.

Vådrumvægten er et mål for, hvor meget 1 m3 fugtig mørtel vejer. Da blandingsforholdene er angivet for tørre materialer, vil der altså være forskel på hvor meget cement, der skal tilsættes de leverede kalktilpassede mørtler for at opnå det foreskrevne blandingsforhold.

Hvis vådrumvægten er lav og vandindholdet højt, er der ikke tilnærmelsesvis det tørstofindhold i en sådan kalkmørtel, som hvis vådrumvægten er høj og vandindholdet lavt. Det kan være nødvendigt at tilsætte 50% mere cement til den sidstnævnte mørtel end til den førstnævnte.

 

Vådrumvægten og vandindhold for sand
Tørt sand, der f.eks. vejer 1600 kg/m3, kan med et vandindhold på 2% veje 1350 kg/m3 og med et vandindhold på 6% 1280 kg/m3. Ved at udmåle det samme rumfang sand med de to vandindhold vil der med 6% vandindhold tørvægtsmæssigt blive udtaget ca. 10% mindre sand end med 2% vandindhold. Sands tørrumvægt varierer også fra sandtype til sandtype typisk i området 1400-1600 kg/m3.

 

Udmåling af delmaterialer
Hvis materialerne udmåles efter vægt, er det blot nødvendigt at kende vandindholdet i den kalktilpassede mørtel eller vandindholdet i sandet, således at man ved afvejningen tager hensyn til vandets vægt.

For kalktilpasset mørtel kan antal kg kalkmørtel pr. kg cement for kalkcementmørtlerne KC 60/40/850, KC 50/50/700, KC 35/65/650 og KC 20/80/550 findes ved hjælp af følgende formelsæt:

g = R/10·x/((x+y)(1+v))

C = g(1-x)/x

S = g·y/x

K = (g+s)(1+v)/C

hvor

g = antal kg kalk

R = kalkmørtlens vådrumvægt (her sat til 2000 kg/m3)

x = tallet for kalk/100

y = tallet for sand/100

v = vådmørtlens vandindhold i vægt%

C = antal kg cement

s = antal kg sand

K = antal kg kalkmørtel pr. kg cement

Resultaterne er tabelleret i efterfølgende skemaer.

Hvis materialerne udmåles efter rumfang med kontrollerede mål, er det nødvendigt at kende delmaterialernes rumvægte og for våde delmaterialer også vandindholdene. For de almindeligst anvendte bindemidler kan regnes med følgende rumvægte:

Hydratkalk: 600 kg/m3

Basiscement: 1100 kg/m3

Mestercement: 1300 kg/m3

Hydraulisk kalk: 950 kg/m3

Murcem: 1050 kg/m3

Vådrumvægten og vandindholdet for kalktilpasset mørtel opgives fra mørtelværket eller bestemmes på byggepladsen.

Vådrumvægten kan bestemmes ved hjælp af et cylindrisk målekar (f.eks. en plastspand), som fyldes på samme måde som det målekar, der skal fyldes ved mørtelblandingen. Karret vejes før og efter ifyldning af mørtel, hvorved mørtlens vægt kan bestemmes ved at måle eller veje den vandmængde, det kan rumme (1 liter vand regnes at veje 1 kg). Mørtelprøvens vådrumvægt er da følgende:

KC-mørtler

Vandindholdet kan bestemmes ud fra vægten af en kalkmørtelprøve før (vådvægt) og efter (tørvægt) udtørring til konstant vægt. Udtørringen kan ske på en stegepande ved hjælp af denatureret sprit eller varmeplade. Mørtelprøvens vandindhold er da følgende:

KC-mørtler

Med disse tal - kalkmørtlens vådrumvægt og vandindhold - kan antal liter kalktilpasset mørtel pr. liter Mestercement for kalkcementmørtlerne KC 60/40/850, KC 50/50/700, KC 35/65/650 og KC 20/80/550 findes ved hjælp af følgende formel:

l = K/Ra· b

hvor

Ra = kalkmørtlens aktuelle vådrumvægt

b = rumvægt af mestercement

Anden cementtype
Anvendes der en anden cementtype end Mestercement til blanding af kalkcementmørtler, er disses vægte angivet i nedenstående skema.
Endvidere skal rumfangsudmålingen i efterfølgende skemaer korrigeres med faktorerne i nedenstående skema:

KC-mørtler

Cementtype

Cementens rumvægt

Faktor til korrigering af rumfangsblandeforholdet

kg/m3

Mestercement
Basis-cement
ABC-cement
Rapid-cement
Hvid Portland-cement
Lavalkali sulfatbestandig cement

1300
1100
1100
1250
1100

1300

1,0
0,85
0,85
0,96
0,85

1,0

Regneark recepter

Nedenfor kan downloades et MS Excel regneark til beregning af blandingsforhold for KC-mørtler.
Ved at indtaste KC-mørtel type, cementtype samt kalkmørtlens vådrumvægt og vandindhold, fås blandingsforholdet mellem cement og kalkmørtel i kg til vægtudmåling og i liter til rumfangsudmåling.

Regneark til beregning af kalkcement vådmørtler

KC 60/40/850

KC-mørtler

Blanding af kalkcementmørtel KC 60/40/850

Vægtudmåling
Antal kg 6,6% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1400-2000

25,0

25,5

25,9

26,4

26,9

27,3

Rumfangsudmåling
Antal liter 6,6% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1500

21,7

22,1

22,5

22,9

23,3

23,6

1600

20,3

20,7

21,0

21,4

21,9

22,2

1700

19,1

19,5

19,9

20,2

20,6

20,9

1800

18,1

18,4

18,7

19,0

19,4

19,7

1900

17,1

17,5

17,7

18,1

18,3

18,7

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.
Eksempel:
For en 6,6% kalkmørtel med vådrumvægt på 1500 kg/m3 og et vandindhold på 14% er blandingsforholdet efter:
Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 25,9 kg 6,6% kalkmørtel
Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 22,5 liter 6,6% kalkmørtel

KC 50/50/700

KC-mørtler

Blanding af kalkcementmørtel KC 50/50/700

Vægtudmåling
Antal kg 6,6% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1400-2000

16,5

16,8

17,1

17,4

17,7

18,0

Rumfangsudmåling
Antal liter 6,6% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1500

14,3

14,6

14,8

15,1

15,4

15,6

1600

13,4

13,7

13,9

14,2

4,4

14,6

1700

12,6

12,9

13,1

13,3

13,5

13,8

1800

11,9

12,1

12,4

12,6

12,8

13,0

1900

11,3

11,5

11,7

11,9

12,1

12,3

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:
For en 6,6% kalkmørtel med vådrumvægt på 1600 kg/m3 og et vandindhold på 14% er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 17,1 kg 6,6% kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 13,9 liter 6,6% kalkmørtel

KC 35/65/650

KC-mørtler

Blanding af kalkcementmørtel KC 35/65/650

Vægtudmåling
Antal kg 5,1% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1400-2000

11,6

11,8

12,0

12,2

12,4

12,6

Rumfangsudmåling
Antal liter 5,1% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1500

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

1600

9,4

9,6

9,8

9,9

10,1

10,3

1700

8,9

9,0

9,2

9,3

9,5

9,7

1800

8,4

8,5

8,7

8,8

9,0

9,1

1900

7,9

8,1

8,2

8,4

8,5

8,7

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:
For en 5,1% kalkmørtel med vådrumvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 10% er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 11,6 kg 5,1% kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 8,9 liter 5,1% kalkmørtel

KC 20/80/550

KC-mørtler

Blanding af kalkcementmørtel KC 20/80/550

Vægtudmåling
Antal kg 3,5% kalkmørtel pr. 1 kg cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1400-2000

7,8

8,0

8,1

8,3

8,4

8,6

Rumfangsudmåling
Antal liter 3,5% kalkmørtel pr. 1 liter cement (Mestercement)

Kalkmørtlens vådrumvægt

Kalkmørtlens vandindhold i procent af tørvægten

kg/m3

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1500

6,8

6,9

7,0

7,2

7,3

7,4

1600

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

7,0

1700

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

1800

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1

6,2

1900

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:
For en 3,5% kalkmørtel med vådrumvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 10% er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 7,8 kg 3,5% kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 6,0 liter 3,5% kalkmørtel

Mørtel efter Generalbeskrivelsen

Tidligere anvendtes betegnelserne "Bastardmørtel nr. 0", hvor "0" tillige kunne antage værdierne 1 – 4. Såfremt styrkeparametre skal bestemmes, kan der tages udgangspunkt i nedenstående omsætningstabel

KC-mørtler

Mørtlens betegnelse efter General-beskrivelsen

Blandingsforhold efter mål (CM betyder cementmørtel 1:3) (KM betyder 7½ % kalkmørtel)

Mørtlens betegnelse efter Nordisk Pudskomite (Blandingsforhold efter tørvægt)

Et gængs mørtelsand

Idealsand

nr. 0

1 mål CM + ½ mål KM

KC 13/87/474

KC 19/81/548

nr. 1

1 mål CM + 1 mål KM

KC 23/77/555

KC 32/68/645

nr. 2

1 mål CM + 2 mål KM

KC 38/62/669

KC 49/51/769

nr. 3

1 mål CM + 3 mål KM

KC 48/52/745

KC 59/41/845

nr. 4

1 mål CM + 4 mål KM

KC 55/45/803

KC 66/34/894

Groft kan der således regnes med følgende omsætning:

KC-mørtler

Mørtlen efter Generalbeskrivelsen

Svarer til KC mørtel

nr. 0

KC 20/80/550

nr. 1

KC 35/65/650

nr. 2

KC 50/50/700

nr. 3

KC 60/40/850

nr. 4

KC 60/40/850*

* Hvor styrkerne reduceres 10 %

Sitemap