Murpappens funktioner

I overgang mellem sokkel (fundament) og murværk anbringes en fugtspærre, som skal forhindre opstigende fugt som følge af kapillarsugning. I ydervægge anbringes den normalt mindst 150 mm over omgivende terræn for også at stoppe fugttilførsel til muren som følge af opsprøjt af regnvand på nederste del af murværk eller fundament.

En fugtspærre anbringes også under indervægge, hvor der ikke i forvejen findes et kapillarbrydende lag længere nede i konstruktionen. Eksempler på principper for placering af fugtspærrer i både inder- og ydervægge er vist i konstruktionsdetaljerne.

Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for tæt over for slagregn, idet vand under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem sten, fuger eller begge dele.

Både den praktiske erfaring og forsøg har vist, at vandindtrængen oftest sker gennem studsfuger, der ofte er murværkets svageste punkt. Dette gælder for alle mørteltyper. For at begrænse vandindtrængen mest muligt er det derfor vigtigt, at der mures med fyldte fuger.

Indtrængende vand
Selv ved de bedste materialer og ved god arbejdsudførelse er det svært helt at undgå at der trænger vand gennem formuren, men vandet kan dog forhindres i at trænge igennem isoleringen og over til bagmuren når: 

  • Fugtspærren er lagt korrekt fx ved bund af mur og over muråbninger. 
  • Bindere er lagt med fald mod formuren eller har drypskive. 
  • Der ikke ligger spildmørtel i isoleringen. 

Det er vigtigt, at fugtspærren udføres tæt i alle samlinger. Dette gælder også de samlinger, hvor fugtspærren gennembrydes af installationsgennemføringer, kanaler, søjler m.v.

Hvis en hulmur føres op over en tagflade, skal der indlægges en fugtspærre, så regnvand ikke kan løbe ned i underliggende konstruktioner.

Åbne studsfuger over fugtspærren
I modsætning til tidligere anses det nu normalt for unødvendigt at have drænhuller i form af åbne studsfuger i formuren over fugtspærren ved fundamentet. De mindre vandmængder, som eventuelt vil kunne presses igennem formuren, vil kunne trænge ud til det fri gennem den porøse liggefuge ved fundamentet. Anvendelse af åbne studsfuger kan dog være hensigtsmæssigt ved mure med meget udsat beliggenhed. 

Radon
Fugtspærren nær terræn benyttes også til at forhindre luftarten radon i at strømme ind i bygningen fra de underliggende jordlag. 

Der skal her især gøres opmærksom på, at der skal lukkes lufttæt over det isoleringsmateriale, der ofte i terrændæk ligger som kuldebroisolering imellem fundament og betonplade. Dette kan gøres ved at lade murpappen under bagmuren fortsætte ud over kuldebroisoleringen og klæbe den til betonpladen. 

Danmarks kommuner er på basis af en landsomfattende radonundersøgelse opdelt i 5 radonklasser, som kan ses på Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside: www.sis.dk. De anvisninger, der er angivet i denne vejledning, gælder dog generelt i alle klasser, men i klasse 3 og 4 skal udvises særlig omhu.