Farveforskelle på puds

Farveforskelle i overfladelag af indfarvet mørtel skyldes oftest, at overfladelaget er udført..

 • på nyopført murværk
  Nyt murværk bør under optimale betingelser tidligst overfladebehandles cirka 1½ måned efter afsluttet opmuring og fugning.
 • på murværk opfugtet af regn
  Nybehandlet murværk afdækkes og beskyttes mod nedbør for at undgå yderligere opfugtning.
 • i vinterhalvåret
  I vinterhalvåret (temperatur under +5 °C) bør der kun påføres indfarvet mørtel, hvis murværket inddækkes og tilføres varme.
  Dårlige udtørringsforhold bevirker en langsom udtørring af mørtellaget, og dermed en langsom hærdning.
  Ved langsom udtørring udfældes i højere grad misfarvende materiale på overfladen end ved normal udtørring.
 • i solskin og varme perioder
  Man bør undgå overfladebehandling med mørtel i direkte sol. For at fremme hærdningen og reducere risiko for revnedannelser i varme perioder kan det være nødvendigt at afdække mørtellaget og holde det let fugtigt i ca. en uge efter påføring.
 • på underlag med uens sugeevne
  Overfladelagets slutfarve og ensartethed påvirkes af underlagets sugeevne. Der kan blandt andet forekomme farveforskelle, hvis det indfarvede pudslag påføres direkte på ubehandlet murværk. Det sker, fordi såvel sten og fuger som de enkelte sten har forskellig sugeevne. De bedste resultater opnås, når det farvede lag påføres som slutpuds på grovpudset murværk.
 • med synlige pudseskel
  For at undgå pudseskel i facaden, fx ved stilladsbroer, skal arbejdet koordineres, så overgange ikke udtørrer, før arbejdet er færdigt. Mørtlen skal påføres "vådt i vådt" i én arbejdsgang uden ophold mellem naturlige afgrænsninger, fx hushjørner, sokler, gesimser eller lignende.
 • med forkert materialevalg
  Det anbefales, at mørtlen indkøbes færdigblandet.


Reparation
Farveforskelle kan mindskes eller udlignes ved at lasere med indfarvet kalkvand, der indeholder samme type farvestof som i den indfarvede mørtel eller silikatlasur. Bemærk, at indfarvet kalkvand kun er egnet på svage og sugende underlag. Den mest effektive udbedring sker ved at fjerne det gamle pudslag, fx ved pighugning og manuel afskrabning eller afslibning.
Alternativt kan laget fjernes ved lavtryksblæsning med finkornet sand. Afrensningsmetoden afhænger af overfladelagets og murværkets styrke.Man kan også påføre et nyt lag indfarvet mørtel på det eksisterende.Reparationerne kan udføres partielt, men de bedste resultater (uden synlige forskelle) opnås i større sammenhængende områder.Ældre huse
Et nyt tyndt mørtellag kan ikke forstærke ældre murværk, der er begyndt at forvitre i fuger og sten. Tynde mørtellag kan tværtimod ofte øge forvitringen. Det er ofte også problematisk at overfladebehandle ældre murværk med indfarvet mørtel på grund af salte i murværket. Sådanne salte kan ud over afskalninger også fremkalde misfarvninger, der normalt især er synlige på meget mørke og meget lyse mørtellag.