Saltudblomstringer

Misfarvende saltudblomstringer
Udblomstringer skyldes, at salte, opløst i vand i murværket, ved udtørringen føres frem til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper.

De vandopløselige salte kan allerede ved murværkets opførelse have været i stenene eller i mørtlen. De kan også være dannet i murværket ved påvirkning fra syreholdigt regnvand eller på grund af afsyring. De kan endvidere være suget op i murværket fra jorden, hvis der mangler en fugtspærre mellem fundament og murværk.

Hvis store nedbørsmængder trænger ind i eller løber ned ad murværk, hvor mørtlen endnu ikke er hærdnet tilstrækkeligt, kan bindemiddel blive udvasket fra mørtlen og afsat på murværkets overflade. Det ligner udblomstringer.

Risikoen for saltudblomstringer mindskes først og fremmest ved at beskytte murværket mod kraftig opfugtning.

 

Udbedring af saltskæmmet murværk

  • Imødegåelse af ny opfugtning.
  • Udkrystalliserede salte på murværk fjernes - når murværket er tørt - ved grundig fejning med en tør, stivhåret kost.
  • Amorfe, glasuragtige belægninger på murværk fjernes mekanisk, f.eks. ved afskrabning, afhugning, højtryksspuling eller lavtryksblæsning, afhængigt af murværkets tilstand.