Misfarvende kalkudfældninger

Misfarvende kalkudfældninger
Kalkudfældninger viser sig som hvidlige udfældninger på især rødt murværk. De opstår, når uhærdnet kalk udvaskes fra murværket af større vandmængder.

Kalken i KC-mørtler hærdner kun færdigt, når vandindholdet er < ca. 7 %. Uhærdnet kalk er til dels opløseligt i vand (ca. 1,5 g/l), derfor kan store vandmængder dels forhindre færdighærdning, dels udvaske den uhærdnede kalk, som afsættes på murværkets overflade, hvor vandet fordamper. Her vil kalken efterhånden hærdne færdig (carbonatisere) ved tilgang af luftens CO2 og vise sig som misfarvninger.

Væsentligt for at undgå sådanne kalkudfældninger er det derfor at mindske vandpåvirkning:

I projekteringsfasen:

 • overvej størrelsen af tagudhæng - jo større udhæng, jo mere beskyttes murværket
 • overvej om beliggenheden gør, at murværket er meget udsat for vejrliget, f.eks. slagregn

Under opmuring:

 • brug tørre sten
 • sørg for god afdækning
 • udfør først eventuel pudsning, når murværket er tørt

Tilsvarende dårlig hærdningsbetingelser pga. stort vandindhold og dermed manglende færdighærdning kan ligeledes medføre fugeforvitring. Fugeforvitringer kan derfor optræde samtidig med kalkudfældninger.

 

Fjernelse af misfarvninger
Kalkudfældninger på murværk kan fjernes kemisk med phosphorsyre-baserede rensemidler. Her gælder:

 • Mørtlen skal først være færdighærdnet, dette kan tjekkes med phenolphtalein, som reagerer med en rødviolet farve, hvis der er uhærdnet kalk til stede. Er mørtlen ikke færdighærdnet, kan der fortsat fremkomme kalkudfældninger.
 • Murværket skal have lavt vandindhold.
 • Temperaturen skal være > 10o C.
 • Der skal først udføres renseforsøg.
 • Phosphorsyre kan reagere med kalk og danne endnu mere uopløselige misfarvninger bestående af calciumphosphat.
 • Rensning må derfor kun udføres af erfarne rensningsfirmaer.
 • Saltsyre, som anvendes ved almindelig afsyring af nyopført murværk < 24 timer, er ikke anvendelig.

Hvor der er tale om særdeles kraftige udfældninger (flere mm), kan mekanisk afrensning med blæsemetoder komme på tale. I så fald vil der være risiko for, at det yderste af teglmaterialet, den såkaldte brandhud, nedbrydes. Dette påvirker dog ikke teglmaterialets fysiske egenskaber, men kan i nogle tilfælde gøre det mere udsat for tilsmudsning.

 

Kemiske tests
Kalkudfældninger kan identificeres med enkle kemiske tests:

 • brusning ved påføring af fortyndet saltsyre viser færdighærdnet kalk (calciumcarbonat)
 • rødfarvning ved påføring af phenolphtalein viser endnu ikke færdighærdnet kalk

Lignende lyse misfarvninger på murværk kan også skyldes andre stoffer som f.eks. gips (calciumsulfat). I så fald vil der hverken være reaktion med saltsyre eller phenolphtalein.

Til gengæld vil der også her være mulighed for afrensning med phosphorsyrebaserede midler, men selvfølgelig først efter forsøg.