Dimensionering af efterspændte fritstående mure

Beregningsmodel

Bemærk at beregningsmodellen tager udgangspunkt i den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Følgende konservative beregningsmodel til bestemmelse af bæreevnen for efterspændte fritstående mure kan anvendes:.
Som materialeparametre anvendes (naturligvis) karakteristiske værdier for murværkets:

trykstyrke: fcnk 
bøjningstrækstyrke: ftlk 
elasticitetsmodul: E0k

En efterspændt fritstående mur kan beregnes som et lodret belastet vægfelt understøttet i top og bund (fx vha. programmet Murværksprojektering) med en søjlehøjde lig den faktiske højde og med en formel belastningshøjde lig den dobbelte højde af den efterspændte fritstående mur.

Bruddeformationen sættes til h/10, hvilket medfører, at der til den initiale efterspænding (Ei) kan adderes et konservativt bidrag på:
E – Ei = 100/h
Hvor E er den samlede efterspænding.

Den ekstra efterspænding fremkommer pga. væggens rotation under vindbelastningen. Efterspændingskraften fordeles jævnt i det langsgående tværsnit
Der regnes med en maksimal afstand mellem efterspændingsstængerne på 3,0 m.

Tabel for typiske værdier

På baggrund af ovenstående beregningsmodel er følgende tabel udarbejdet:

Værdier til praktisk dimensionering
Højde af fritstående mur Afstand mellem efterspændingsstænger Efterspænding
h (m) (m) (kN)
1,50 3,0 10
1,75 3,0 35
2,00 2,8 48
2,25 2,0 54
2,50 1,4 55

Forudsætninger:
Vindlast: 0,98 kN/m2
Dette svarer til vindlast bestemt for:
Terrænklasse  = Landbrugsland
Højde over terræn = 3,5 m
Formfaktor = 1,0
 
Der betragtes en fritstående støttemur opbygget som hulmur med vanger bestående af 2 · 108 mm teglstensmur og 132 mm hulrum
Styrkeparametre som nedenstående eller stærkere:

fcnk   = 6,61 MPa
E0k  = 2500 MPa
ftlk  = 0,23 MPa
ftsk  = 0,77 MPa

Dette svarer til murværk opmuret med sten med trykstyrke (fb):
f = 20 MPa
og en funktionsmørtel M7, med følgende mørtelstyrker:
fmor,c  = 7,0 MPa
fmor,t  = 2,5 MPa
fmor,tlk  = 0,25 MPa
 
Ved enderne regnes den "fri kant" ikke at overstige mere end halvdelen af "højden"