Hygroskopicitet

Anbringer man et tørt, porøst byggemateriale i luft med en bestemt relativ fugtighed, vil man ved vejninger kunne konstatere, at materialet optager vand fra luftens vanddampindhold; det er hygroskopisk.

 

Vandoptagelse
Vandoptagelsen ophører efter kortere eller længere tids forløb afhængig af, hvilket materiale der er tale om, og når vandoptagelsen er ophørt, siger man, at materialet under de pågældende omstændigheder har nået sit ligevægtsvandindhold. Der dannes et tyndt lag adsorptionsvand på materialets overflade og porevægge, og den adsorberende vandmængde vokser med luftens relative fugtighed.

 

Fine porer
Den optagne fugtmængde vokser også med antallet af fine porer. At der i fine porer kan ske fortætning af vanddamp fra luften, skyldes, at damptrykket over stærkt krumme, fugtige flader er mindre end over plane - jo mindre desto mere fladen krummer - og dette betyder, at vanddamp kan fortættes i disse porer ved lavere damptryk end mætningstrykket. Dette fænomen betegnes kapillarkondensation.

 

Relativ fugtighed
Oversigt over den relative fugtighed, hvorover der sker kondensation i teglstens kapillarer med en bestemt radius.

Relativ fugtighed %99,9999034
Kapillarradius m10,10,010,001


Sammenligner man tabellens værdier med de foran givne oplysninger om poreradier i almindelige teglprodukter, hvor så godt som ingen porer kan regnes at være submikroskopiske (at have radier mindre end 0,1 :), og tager man i betragtning, at de i praksis forekommende relative fugtigheder normalt ikke overstiger 90%, har man forklaringen på, at tegl er meget lidt hygroskopisk, og at dets ligevægtsvandindhold ved alle relative luftfugtigheder er lavere end for andre gængse, porøse byggematerialer. Dette gælder, hvad enten ligevægtsvandindholdet opnås ved vandoptagelse eller vandafgivelse.

(Info: Tegl 10, Tegls egenskaber)