Diffusionsåbenhed

Som nævnt under menupunktet, kondensation, vil der i nutidens boligbyggeri med tegl normalt ikke være fare for fugtskader på grund af kondensation af vanddamp på bagmurens inderside.

Men i moderne boliger, hvor det naturlige luftskifte på grund af de forholdsvis tætte vinduer, de ofte meget tætte etageadskillelser og tage samt de ændrede opvarmningsmetoder (centralvarme i stedet for kakkelovn) er betydeligt lavere end i de ældre boliger, er man, selv om det dominerende luftskifte stadig sker gennem utætheder ved vinduer og døre, blevet klar over, at ydervæggens diffusionsåbenhed kan spille en vis rolle for boligklimaet; men af særlig interesse er det, at der i mange af de nyere ydervægstyper, der ofte indeholder såvel meget porøse som meget diffusionstætte lag, kan være fare for kondensation inde i selve vægkonstruktionen.


Har man mistanke om, at en sådan kondensation vil kunne finde sted, er det tilrådeligt at foretage en beregning af væggens diffusionstæthed.

Den omtalte form for diffusion af vanddampe, der normalt foregår gennem alle typer af ydervægge af tegl i boliger, vil ikke have indflydelse på væggens egenskaber, når formuren er ubehandlet.
Gives formuren derimod udvendigt en behandling, der bevirker, at diffusionen gennem murens overflade nedsættes betydeligt, kan vandindholdet i grænselaget mellem tegl og overflade i visse perioder i vinterhalvåret blive så højt, at der i frostvejr bliver mulighed for afskalninger.