Elasticitet

Styrkepåvirkning
Når murværk udsættes for lodret tryk vil der ske en sammentrykning i lastens retning samtidig med en udvidelse vinkelret herpå. Tøjningerne sker i både sten og mørtel, men når mørtlen er den mindst stive, vil den udvide sig mere i tværretningen end stenene.

Det medfører, at fugerne under voksende lodret last vil påvirke stenene med trækkræfter i tværretningen, og hvis trækstyrken overskrides, vil der opstå lodrette revner i stenene. Den spænding, hvorved de første sten begynder at revne, kaldes revnespændingen. Den vil altid være mindre end brudstyrken, der først indtræffer, når revnedannelserne har nået et vist omfang.

I tilfælde hvor mørtlen har en stor stivhed i forhold til stenene, kan mørtlen forhindre tværudvidelse af stenene og derved hæmme dannelsen af revner, indtil trykket fra studsfugerne bliver så stort på de svagere sten, at de klippes over. Også i dette tilfælde vil murværkets brudstyrke være større end revnestyrken.

Murværks styrke er således foruden af stenenes og mørtlens trykstyrker afhængig af stenenes trækstyrke og af stenenes og mørtlens indbyrdes stivhedsforhold - og adhæsionen mellem mørtel og sten.

Mursten kan have en så stor sugeevne, at mørtlen ikke alene mister det vand, der er nødvendigt for hærdningen, men den mister også hurtigt sin smidighed.

Andre faktorer
Af andre faktorer kan nævnes, at stenene må have regelmæssig form og mål, og at fugetykkelsen bør være så lille og ensartet som mulig. Rent muretekniske forhold sætter dog en grænse for, hvor langt man kan gå ned med fugetykkelsen. Endvidere spiller forbandtet i murværket en rolle, og endelig skal det nævnes, at arbejdets udførelse i alle tilfælde vil være Jn af de faktorer, der har størst indflydelse på murværkets styrke.

Murværks elasticitetstal er - foruden af murværkets alder - afhængig af elasticitetstallet for såvel mørtel som sten, og da disse tal varierer stærkt med mørtel- og stentype, vil den eksakte værdi for elasticitetstallet for murværk af en bestemt mørtel og en bestemt type sten kun kunne fastsættes ved at bestemme murværkets trykarbejdslinie.