Konstruktive forhold

Mursten er et byggemateriale, der har været benyttet i adskillige århundreder. I årenes løb er der ikke sket de store ændringer i, hvorledes man har anvendt mursten som byggemateriale. Dimensioner på mure og detaljer i opbygningen har stort set været baseret på de erfaringer og den håndværksmæssige kunnen, som er opbygget gennem tiden. Bygningerne, der er udformet efter disse traditioner, har derfor fungeret tilfredsstillende med en minimal vedligeholdelse over en forholdsvis lang årrække.

 

Ændret anvendelse
I de sidste årtier er der imidlertid sket betydelige ændringer i forhold til, hvorledes murværk tidligere har været anvendt. Det har dels været ændringer forårsaget af arkitektoniske ønsker, dels ændringer bestemt af energiøkonomiske forhold.

Begge dele har ofte medført, at murværk er blevet udsat for andre og større fysiske påvirkninger, end hvad der tidligere har været tilfældet. Der kan for ydermure f.eks. nævnes større temperaturvariationer ved forbedret hulmursisolering og større vandbelastning ved reduceret eller intet udhæng.

 

Indsamlede erfaringer
Selv om ændringerne kan have været nok så små, så bevæger man sig støt bort fra tidligere tiders traditioner, uden at det direkte kan ses i det færdige bygværk. Dette stiller endnu større krav til udformningen af en konstruktion og til at vurdere, hvordan den vil opføre sig under de ændrede påvirkninger. Visse erfaringer er i de senere år indhøstet med hensyn til de ændrede forhold. De vigtigste af disse erfaringer kan samles i følgende 5 råd:

  • Anvend ikke stærkere mørtel end nødvendigt.
  • Indlæg lodrette dilatationsfuger, særligt på de steder, hvor murværket kan blive udsat for store temperaturvariationer og de steder, hvor der erfaringsmæssigt opstår revner. Se eller download artikel om dilatationsfuger her.
  • Adskil for- og bagmur helt fra hinanden, dette gælder også murkroner.
  • Brug 2-trins tætninger i alle vandrette fuger, og helst også i de lodrette.
  • Udform konstruktionen efter byggematerialerne; der er stor forskel på byggematerialers fugt- og temperaturbevægelser.
  • Sørg for effektive fugtspærrer mellem for- og bagmur, ved sokkel og over alle åbninger. Læs mere her.