Kontrolmetoder

Det er ikke muligt at prøve alle mørtelegenskaber på byggepladsen, men nogle prøver kan udføres med forholdsvis enkle midler, medens andre forudsætter laboratorieundersøgelse.

Kontrol af blandingsforhold
Ønskes der kontrol af blandingsforholdet i en færdigblandet mørtel, må der indsendes en prøve til laboratorieundersøgelse. Prøven skal udtages som en gennemsnitsprøve på ca. 5 kg af den friske mørtel.

Prøven skal straks anbringes i en plastpose, som lukkes tæt. Er der tale om et hydraulisk bindemiddel, bør prøven hurtigst muligt sendes til undersøgelse sammen med en prøve af sandet og en prøve af det anvendte hydrauliske bindemiddel. Ved rene kalkmørtler er hurtigheden ikke afgørende, men prøve af sandet bør altid medsendes.

Kontrol af kalkindhold
Der findes forskelligt specialapparatur, som kan anvendes på mørtelværk og også på byggeplads til bestemmelse af en mørtels kalkindhold.

Kornkurvekontrol
Kornkurvekontrol foretages ved sigtning af sandet gennem mere og mere fintmaskede, normerede sigter, og efter hver sigtning vejes det frasigtede sand.

Vejeresultaterne kan opstilles i en tabel, og tallene kan indlægges i et diagram til kontrol af, at kornkurven ligger mellem de to ydergrænser. Se eksempel

Styrkeprøvning
Der findes endnu ikke gennemprøvede og acceptable prøvemetoder til anvendelse på byggepladsen, og styrkeprøvning må derfor ske på laboratorium.

Bestemmelse af luftindhold
Bestemmelse af luftindhold kan ske ved at ryste en portion af mørtlen med væske og måle den rumfangsformindskelse, der sker ved luftens uddrivning.

Til bestemmelsen kræves en 500 ml målecylinder med 5 ml inddeling og prop, men uden tud. Desuden en påfyldningstragt af blik med en stilk så vid, som målecylinderen tillader, og med en længde på ca. 2/3 af målecylinderens.

Der udtages en gennemsnitsprøve af den friske mørtel, hvoraf der fyldes ca. 200 ml i målecylinderen gennem tragten. Fyldningen skal ske på en sådan måde, at mørtlen lejres normalt uden grove, lukkede hulrum - hvis det kun kan opnås ved rystning, skal den udføres meget forsigtigt. Mørtlens rumfang (R) aflæses og noteres.

Derefter hældes en blanding af 3 dele kogesprit og 2 dele vand forsigtigt oven i mørtlen, indtil målecylinderen er fyldt nøjagtigt til 500 ml mærket. Proppen sættes i, målecylinderen rystes i 1 minut og stilles hen i ro. 5 minutter senere aflæses væskestanden, hvorefter rystningen gentages.

Når væskestanden (V) er den samme efter 2 på hinanden følgende rystninger, beregnes luftindholdet (L) i procent af mørtlens rumfang af formlen

L = 100´ (500-V)/R.

Bestemmelse af vandindhold
Bestemmelse af vandindhold kan ske på grundlag af en udtaget gennemsnitsprøve på ca. 1 kg. Mørtlen vejes, og vægten noteres.

Derefter anbringes mørtlen (uden at spilde) på en stor stegepande, overhældes med sprit, der omrøres, og spritten antændes.

Når spritten en afbrændt, kan det ses, om mørtlen er tør, og er det ikke tilfældet, gentages afbrændingen. OBS! Stor forsigtighed med spritdampene over det varme sand!

Mørtlen kan også tørres i et varmeskab ved 105-110°C, men det tager længere tid.

Den tørre mørtel vejes, og vægten af fordampet vand pr. kg fugtig mørtel kan udregnes.

Bestemmelse af vandudskillelse
Bestemmelse af vandudskillelse - der er et mål for mørtlens evne til at stå i baljen uden at sætte vand op - kan foretages ved at fylde prøver af den nyblandede mørtel i cylindriske beholdere og måle, hvor tykt et væskelag, der udskilles på mørteloverfladen under henstand.

Som beholdere anvendes vandtætte, cylindriske blikdåser, ca. 9 cm i diameter og 12 cm høje.

Mørtlen fyldes under forsigtig rysten til ca. 2 cm under randen, og derefter henstilles dåserne på et fast underlag (som ikke rystes af arbejdsmaskiner, trafik eller andet).

Lågene lægges løst på dåserne for at hindre fordampning, og efter bestemte tidsrum bestemmes tykkelsen af det udskilte væskelag i mm. Lagtykkelsen kan måles direkte, men det er sikrere at måle væskemængdens rumfang og finde tykkelsen ved at dividere rumfanget med dåsens lysningsareal.

Væskemængden kan suges af med en målepipette af glas eller hældes af i et måleglas.

Ved begge metoder skal der arbejdes med stor forsigtighed for ikke at få for stor usikkerhed på måleresultaterne.

Begyndende hærdning
Begyndende hærdning af mørtlen i baljerne bør føre til kassation. Mørtlens brugstid afhænger først og fremmest af bindemidlet, men også af vejret og især af luftens temperatur.

Navnlig på varme dage er det vigtigt at føre kontrol med, om mørtlen begynder at hærdne i baljerne.