Blanding

Når der på byggepladsen skal fremstilles en kalkcementmørtel, kan denne fremstilles ud fra hydratkalk, cement og sand; men det normale er, at der fra et mørtelværk leveres en kalkmørtel med et sådant kalkindhold, at den foreskrevne kalkcementmørtel kan fremstilles på byggepladsen alene ved tilsætning af cement.

En sådan kalkmørtel kaldes en kalktilpasset mørtel. Den kalktilpassede mørtel skal have følgende kalkindhold:

Til mørtel KC 60/40/850:
Til mørtel KC 50/50/700:
Til mørtel KC 35/65/650:
Til mørtel KC 20/80/550:

 

Vådrumvægt og vandindhold for mørtel
Hvis der fra flere mørtelværker leveres 1 m3 kalktilpasset mørtel, og disse mørtler tørres, vil det ved vejning kunne konstateres, at der ikke er leveret den samme mængde tørre materialer fra de forskellige mørtelværker. Dette skyldes, at mørtlernes vandindhold og vådrumvægt normalt vil være forskellige fra mørtelværk til mørtelværk.

Vådrumvægten er et mål for, hvor meget 1 m3 fugtig mørtel vejer. Da blandingsforholdene er angivet for tørre materialer, vil der altså være forskel på hvor meget cement, der skal tilsættes de leverede kalktilpassede mørtler for at opnå det foreskrevne blandingsforhold.

Hvis vådrumvægten er lav og vandindholdet højt, er der ikke tilnærmelsesvis det tørstofindhold i en sådan kalkmørtel, som hvis vådrumvægten er høj og vandindholdet lavt. Det kan være nødvendigt at tilsætte 50% mere cement til den sidstnævnte mørtel end til den førstnævnte.

 

Vådrumvægten og vandindhold for sand
Tørt sand, der f.eks. vejer 1600 kg/m3, kan med et vandindhold på 2% veje 1350 kg/m3 og med et vandindhold på 6% 1280 kg/m3. Ved at udmåle det samme rumfang sand med de to vandindhold vil der med 6% vandindhold tørvægtsmæssigt blive udtaget ca. 10% mindre sand end med 2% vandindhold. Sands tørrumvægt varierer også fra sandtype til sandtype typisk i området 1400-1600 kg/m3.

 

Udmåling af delmaterialer
Hvis materialerne udmåles efter vægt, er det blot nødvendigt at kende vandindholdet i den kalktilpassede mørtel eller vandindholdet i sandet, således at man ved afvejningen tager hensyn til vandets vægt.

For kalktilpasset mørtel kan antal kg kalkmørtel pr. kg cement for kalkcementmørtlerne KC 60/40/850, KC 50/50/700, KC 35/65/650 og KC 20/80/550 findes ved hjælp af følgende formelsæt:

g = R/10·x/((x+y)(1+v))

C = g(1-x)/x

S = g·y/x

K = (g+s)(1+v)/C

hvor

g = antal kg kalk

R = kalkmørtlens vådrumvægt (her sat til 2000 kg/m3)

x = tallet for kalk/100

y = tallet for sand/100

v = vådmørtlens vandindhold i vægt%

C = antal kg cement

s = antal kg sand

K = antal kg kalkmørtel pr. kg cement

Resultaterne er tabelleret i efterfølgende skemaer.

Hvis materialerne udmåles efter rumfang med kontrollerede mål, er det nødvendigt at kende delmaterialernes rumvægte og for våde delmaterialer også vandindholdene. For de almindeligst anvendte bindemidler kan regnes med følgende rumvægte:

Hydratkalk: 600 kg/m3

Basiscement: 1100 kg/m3

Mestercement: 1300 kg/m3

Hydraulisk kalk: 950 kg/m3

Murcem: 1050 kg/m3

Vådrumvægten og vandindholdet for kalktilpasset mørtel opgives fra mørtelværket eller bestemmes på byggepladsen.

Vådrumvægten kan bestemmes ved hjælp af et cylindrisk målekar (f.eks. en plastspand), som fyldes på samme måde som det målekar, der skal fyldes ved mørtelblandingen. Karret vejes før og efter ifyldning af mørtel, hvorved mørtlens vægt kan bestemmes ved at måle eller veje den vandmængde, det kan rumme (1 liter vand regnes at veje 1 kg). Mørtelprøvens vådrumvægt er da følgende:

 

Vandindholdet kan bestemmes ud fra vægten af en kalkmørtelprøve før (vådvægt) og efter (tørvægt) udtørring til konstant vægt. Udtørringen kan ske på en stegepande ved hjælp af denatureret sprit eller varmeplade. Mørtelprøvens vandindhold er da følgende:

 

Med disse tal - kalkmørtlens vådrumvægt og vandindhold - kan antal liter kalktilpasset mørtel pr. liter Mestercement for kalkcementmørtlerne KC 60/40/850, KC 50/50/700, KC 35/65/650 og KC 20/80/550 findes ved hjælp af følgende formel:

l = K/Ra· b

hvor

Ra = kalkmørtlens aktuelle vådrumvægt

b = rumvægt af mestercement

 

Anden cementtype
Anvendes der en anden cementtype end Mestercement til blanding af kalkcementmørtler, er disses vægte angivet i nedenstående skema.
Endvidere skal rumfangsudmålingen i efterfølgende skemaer korrigeres med faktorerne i nedenstående skema:

Cementtype

Cementens rumvægt

Faktor til korrigering af rumfangsblandeforholdet

 

kg/m3

 
Mestercement
Basis-cement
ABC-cement
Rapid-cement
Hvid Portland-cement
Lavalkali sulfatbestandig cement

1300
1100
1100
1250
1100

1300

 
 

1,0
0,85
0,85
0,96
0,85

1,0