Afskalninger

Afskalninger fra kalklag og malingslag
Det undersøges, om der er utætheder, der kan forårsage et ekstraordinært højt vandindhold i murværket.

I vandpåvirket murværk må eventuelle afskalninger fra overfladelag udbedres, da der ellers kan trænge vand ind bag det intakte overfladelag, således at der kan opstå nye skader.

For malingslag på murværk gælder, at laget skal være så diffusionsåbent som muligt, og at overfladen bliver mindre åben, desto flere lag der påføres.

Kalklag nedsætter ikke vands fordampningsmulighed.

 

Årsag
Årsagen til afskalninger kan være, at der under frostpåvirkning af opfugtet murværk er dannet iskrystaller umiddelbart bag overfladelaget, således at dette bliver løsnet.

Afskalninger kan også skyldes, at der under udtørring af murværket er udfældet vandopløselige salte umiddelbart bag overfladelaget, og at saltkrystaller har forårsaget afskalningerne (Info. BYG-ERFA erfaringsblad sfb 21 991125 "Forvitring af murværk fremkaldt af krystalliserende salte").

Afskalningerne kan endvidere skyldes, at hulmuren på et tidspunkt er blevet hulmursisoleret. Herved er varmetransmissionen blevet reduceret dvs. formuren modtager ikke nær så meget varme fra bagmuren og det indvendige miljø som før hulmursisoleringen. Dette betyder at formuren vil indeholde meget vand og vil hyppigere undergå en række "frost - tø cykler", som kan være belastende for formuren, hvis stenene er af ældre dato og ikke så frostfaste som moderne teglsten.

Herudover kan der være andre årsager til afskalninger fra kalklag og malingslag, som ikke skal omtales nærmere her, herunder normalt slid.

 

Afskalninger fra vandskuringslag, puds og lignende
Det undersøges, om der er utætheder, der kan forårsage et ekstraordinært højt vandindhold.

Afskalningerne bør udbedres, da der ellers kan ske mere omfattende skader.

Årsagen til afskalningerne kan være den samme, som nævnt i foregående afsnit. Eller det kan skyldes at der er påført et for tykt lag, at der er anvendt en for svag mørtel eller at murværket var vådt, da overfladebehandlingen blev foretaget.

 

Afskalninger fra murværk bag overfladelag
Det undersøges, om der er utætheder, der kan forårsage et ekstraordinært højt vandindhold. Der foretages en udskiftning af skadede sten og en udbedring af de påførte lag.

Hovedårsagen til afskalninger fra murværk bag overfladelag er ofte frostpåvirkning på tidspunkter, hvor der er et stort vandindhold i murværket.

Overfladelaget bør generelt være så diffusionsåbent som muligt.

 

Reparation af skader

Afrensning
Først fjernes mørtellaget helt ind til murstenene, fx ved pighugning og manuel afskrabning eller afslibning. Alternativt kan laget fjernes ved lavtryksblæsning med finkornet sand. Afrensningsmetoden afhænger af overfladelagets og murværkets styrke. Pas på fugerne!
Hvis murværket er af glatte mursten, er det ofte nødvendigt at etablere en ru overflade inden ny overfladebehandling. Dette kan foregå ved lavtryksblæsning (svirpning) af murstenenes overflade.

 

Fugning
Hvis der er revner og småhuller i murværkets fuger, eller hvis fugerne er tilbageliggende, skal der fuges om.
BEMÆRK:Fugerne skal fræses ud i fuld tværsnit til mindst 15 mm's dybde, inden der fuges plant med murstenenes forside. Husk at komprimere fugerne!

 

Udførelse af overfladereparation
Når murværket herefter er tilstrækkelig tørt, kan reparationsstederne atter overfladebehandles. Mørtlen trækkes på med et stålbræt i et tyndt lag, som herefter afskrabes med kanten af bræt eller murske. Mørtellaget udjævnes - afhængigt af den valgte overfladetype - med filtsebræt (filtsning), mursten (vandskuring) eller sæk (sækkeskuring).
Eventuelle løstsiddende sandskorn kan fjernes med en kost, når laget er tørt.
Den færdige overflade skal fremstå jævn efter behandlingen, således at kun tidligere ujævnheder er udfyldt med mørtel. Dvs. at flest mulige murstensflader fremstår uden mørteldækning og kun med en antydning af bindemiddel.

 

Farvning
Ved eventuelle farveforskelle kan mørtelfarven afstemmes efter det eksisterende mørtellag. På svage og sugende mørtellag laseres med indfarvet kalkvand. På mørtellag, der indeholder meget cement, anvendes silikatlasur.