Revner

Murværksrevner
Herved forstås revner, der løber over flere skifter eller vandret over flere stenlængder.

Før der tages stilling til eventuel udbedring, vil det normalt være nødvendigt at kende årsagen til revnernes fremkomst.

Murværksrevner generelt kan skyldes

 • fundamentssætninger
 • bæreevnesvigt
 • mangel på dilatationsmulighed
 • materialesvind
 • direkte sammenbygning af materialer med forskellige deformationsegenskaber
 • indlæggelse af fugtisolerende paplag, således at forekommende forskydningspåvirkninger ikke kan optages i murværket
 • forkert placerede eller for få murbindere
 • rusttærede murbindere
 • rustdannelse på indmurede armeringsstænger og stålkonstruktioner.

Murværksrevner i hjørner kan skyldes

 • At der er monteret murbindere mellem for- og bagmuren helt ude i hjørnet (disse skal normalt være monteret ca. 1,0 m fra hjørnet)
 • At der ikke er indlagt en dilatationsfuge i hjørnet
 • At der er udført for lange murflugter uden dilatationsfuger

Fundamentssætninger
Fundamentssætninger kan skyldes, at fundamentet er placeret på ikke-bæredygtig jord, omkringliggende grundvandssætninger eller nærtstående træer, der udtørrer lerjorden (se nedenstående figur). Når lerjorden udtørres opstår der et svind, der kan medføre instabilitet og revner i den bærende væg.

 

Stenrevner
Der tænkes her på revner, der ikke løber over flere skifter eller stenlængder, men som kun forekommer i murstenene. Den type revner løber normalt lodret, vinkelret på stenens overflade.

Revnerne har normalt ingen betydning for murværkets holdbarhed.

Stenrevner vil normalt være opstået under produktion af stenene, og de kan optræde som både grove og fine revner. For fine revner gælder, at de med tiden ofte vil blive fremhævet på grund af misfarvninger langs revnernes kant.

Fugerevner
Her tænkes på revner, der ikke løber over flere skifter eller stenlængder.

En udbedring vil normalt ikke være nødvendig på grund af fine revner i fugerne, men hvis der er tale om vide revner og eventuelt afskalninger, kan det blive nødvendigt at omfuge.

Forud for omfugningen udkradses fugerne i fuld bredde til mindst 15 mm fra den færdige fugeoverflade. Langs betondele eller lignende er det i de fleste tilfælde nødvendigt at fuge med elastisk eller plastisk materiale.

Fugerevner skyldes normalt svind i mørtlen under udtørringen. De kan også opstå under udførelsen, når fugerne ikke trykkes, mens mørtlen endnu er bearbejdelig. I sådanne tilfælde viser revnerne sig oftest langs liggefugernes overkant.

Revner i mørtelfugen kan endvidere skyldes at mørtelsandet er for fin- og enskornet eller at de er en del af murværksrevnerne beskrevet i ovenstående afsnit.

Videoklip af: "Udkradsning af fuger", og efterfølgende "fugning" findes på listen her

Yderligere information
BYG-ERFA erfaringsblad 980525, Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser
SBI-rapport. Dilatationsfuger i ydervægge af tegl.