Afskalninger fra fuger

Afskalninger fra fuger er normalt fremkaldt af frost på tidspunkter, hvor der har været et stort vandindhold i murværket.

Den manglende modstandsdygtighed kan have forskellige årsager.

Mangelfuld udkradsning og fugning
Hvis udkradsningen ikke er udført tilstrækkelig dybt (mindst 13 mm fra den færdige fugeoverflade) i fugens fulde tværsnit, eller hvis ikke alt løst materiale er fjernet fra fugerne inden efterfugning, giver det ofte anledning til afskalninger.
Dette sker især, når udkradsningen er mangelfuld mod stenene, og når den anvendte fugemørtel er betydeligt stærkere end opmuringsmørtlen, fx hvis der er muret i kalkmørtel og fuget i KC35/65/650 eller KC20/80/550.

Fugerne er ikke blevet trykket
Specielt i varmt vejr skal dette ske med korte mellemrum.
Hvis fugerne ikke trykkes omhyggeligt, imens mørtlen er plastisk, bliver de porøse, og styrken reduceres. Herved kan der både opstå huller i studsfugerne og spalter eller revner mellem liggefuger og de overliggende mursten, hvilket kan medføre afskalninger og mosdannelser. Desuden øges vandoptagelsen i regnvejr og optagelsen af syre ved eventuel afsyring af murværket.
I varmt vejr skal trykningen af fugerne ske med særligt korte mellemrum - og især hvis stenene er meget sugende.

Murværket er blevet opfugtet i forbindelse med opførelsen, og det var ikke tørt, da det blev udsat for frost
Hvis vandindholdet i ikke-færdighærdet mørtel er over cirka 7 % - fx ved opfugtning på grund af nedbør - vil der være risiko for skader ved frostpåvirkninger. Skaderne opstår ikke, hvis vandindholdet er under ca. 7 % inden frostpåvirkninger - heller ikke selv om mørtlen ikke er færdighærdet. I ældre murværk kan forekomme afskalninger, fx som følge af opfugtning ved utætte nedløbsrør. Problemerne kan forebygges ved at undgå unormal fugttilførsel og udføre jævnligt vedligehold.

Der er for lidt bindemiddel i mørtlen
Det er især vigtigt, at der er tilsat tilstrækkelig bindemiddel - cement eller hydraulisk kalk. Se her
Ved usikkerhed om mørtlens sammensætning og dens kornkurve kan dette bestemmes ved en laboratorieundersøgelse.

Der er anvendt for stærk syrekoncentration i forbindelse med afsyringen
Ved afsyring af murværk reagerer saltsyren med mørtlens kalk. Ved for stærk syrekoncentration reduceres kalkindholdet i fugens overflade, så styrken falder, og porøsiteten stiger. Samtidig dannes der calciumchlorid, som er vandsugende (hygroskopisk). Dette nedsætter fugernes styrke og kan medføre at murværket får et fugtigt udseende.

Der er sket en for hurtig udtørring
For hurtig udtørring af murværket kan medføre revnedannelse i overgangen mellem sten og fuger - og undertiden også i fugemørtlen. Risikoen for revner øges, når mørtlen er meget cementrig, og når sandet er meget finkornet, samt hvis der i forbindelse med efterfugning ikke er foretaget en forskriftsmæssig udkradsning.
Man kan reducere risikoen for revnedannelse ved at forvande murværket, samt ved at undgå efterfugning i varme perioder (over ca. 20 oC) og i direkte sol.

Murværket har været udsat for en utilsigtet vandpåvirkning i driftsfasen, f.eks. fra et utæt nedløbsrør

Påvirkninger fra vandopløselige salte

Murbier
Murværk - såvel nyt som efterfuget - er særlig udsat for angreb af murbier, hvis:

  • Der er anvendt ren kalkmørtel,
  • fugemørtlen ikke er færdighærdet,
  • fugerne er udført dårligt,
  • fugerne ikke er vedligeholdt,
  • der er opstået frostskader.

Ved forekomst af murbiceller og larver eller løse mørtelfuger skal fugerne udkradses i fuldt tværsnit til mindst 13 mm's dybde fra den færdige fugeoverflade. Der efterfuges med en mørtel af type KC 60/40/850 eller stærkere.
Hvis fugerne generelt er svage og angrebet af murbier, vil det være hensigtsmæssigt at omfuge alt det udvendige murværk.

Da nyudklækkede voksne bier kan grave sig gennem en ikke-afhærdet fugemørtel, bør omfugningen ikke foretages i biernes flyvetid, dvs. i perioden fra juni til august.
En betingelse for at kalken i mørtel kan hærde er, at vandindholdet ligger over ca. 0,5% og under ca. 7%.
Ved muring med stærktsugende sten på en varm sommerdag kan vandindholdet komme under 0,5%. Dette kan undgås ved at vande stenene eller ved at anvende sten med mindre sugeevne.