Nybyggeri

Ved blanke mure bør tegloverliggeren udføres, så den passer ind i murværkets forbandt.

Murværket under vederlaget må ikke afsluttes med 1/4-sten i falsen.

figur 13.BMP (93970 bytes)

Tegloverliggeren skal under opmuringen understøttes for mindst hver 60 cm.

Afstanden mellem understøtningerne kan øges, såfremt der udføres en beregning. Se vejledning om beregning af afstand mellem understøtninger her.

Understøtningen må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet. Ved opmuring af de skifter, der indgår i teglbjælken, er det vigtigt, at alle fuger (også studsfuger) er helt fyldte, og at stenene ikke rokkes efter at mørtlen er suget død.

figur 14.BMP (27812 bytes)

Bliver disse grundregler ikke overholdt, vil bjælkens bæreevne blive svækket og tætheden overfor slagregn nedsat.

Fugtstandsende lag må ikke indmures i de skifter, der indgår i teglbjælken.

figur 10.BMP (30706 bytes)

På ovenstående viste tegning er teglbjælken i formuren 4 skifter og teglbjælken i bagmuren 5 skifter, da pappet afslutter teglbjælkerne. Ved bagmuren kunne pappet klæbes som alternativ til indmuring i et skifte. Dermed ville teglbjælken i bagmuren blive højere end 5 skifter, da pappet ikke afbryder og afslutter teglbjælken.

Ved høje bjælker anbefales det at indlægge et ekstra fugtstandsende lag, der placeres fra bagmuren og ud under formurens tegloverligger. Alternativt kan TB-rende anvendes.

Såfremt murstenenes vandoptagelse er større end 15 rumprocent, skal stenene i de påmurede skifter forvandes, så de har en passende fugtighed inden indmuringen. En vandlagring i 5 sekunder vurderes at give en passende fugtighed.

Der skal anvendes den mørteltype, som fremgår af projektmaterialet.

Dimensionering af teglbjælker 

Teglbjælkers styrke/fjernelse af understøtning

Teglbjælkers deklarerede styrker opnås efter 28 døgn. Forsøg har vist, at styrken opnås uafhængig af temperatur og mørteltype, ligesom forsøg har vist, at halvdelen af styrkerne opnås efter 3 og 7 døgn for hhv. tryk- og trækstyrker.

Som tommelfingerregel kan understøtningerne sædvanligvis fjernes før de 28 døgn er gået, afhængig af hvilken belastning teglbjælken udsættes for i byggeprocessen.

Anvendelse af tommelfingerreglen kan illustreres med et eksempel: Hvornår kan understøtningerne fjernes for en teglbjælke med en regningsmæssig bæreevne på 3,5 kN/m, som i byggeprocessen belastes med 1,5 kN/m.

En teglbjælkes bæreevne er hovedsageligt baseret på kohæsion i liggefugen over tegloverliggeren. Kohæsionen er en styrkeparameter, der er baseret på vedhæftningen og dermed kan forventes den halve styrke efter 7 døgn.

Spændingerne forventes at være 1,5/3,5 = 0,43 af de regningsmæssige brudspændinger og dermed kan understøtningerne fjernes efter: (0,43/0,5) x 7 døgn = 6 døgn.

Fjernes understøtningen alt for tidligt, fremkommer typisk et vandret brud i første liggefuge og belastningen føres i stedet til vederlagene vha. buevirkning og andre ikke tilstræbte mekanismer. Buevirkning er hovedsageligt baseret på trykpåvirkning omkring en tryklinie, hvorved bæreevnen for skjulte buer er hurtigere til stede.

I en række tilfælde fjernes understøtningen tidligere end det kan beregnes efter ovenstående tommelfingerregel, uden at det giver anledning til skader i form af vandrette revner i første liggefuge. Dette skyldes, at materialeparametrene er regningsmæssige og kun ca. halvt så store som de faktisk forekomne.