Title: Spørgsmål/svar
Subtitle:
Author:

Spørgsmål/svar

Her kan du finde svar på mange forskellige spørgsmål, vi bliver stillet! Vi har her opstillet de mest almindelige spørgsmål.

(Klik på spørgsmålet for at se svaret).

Indtast et søgeord:
Spørgsmål:

Skal der dilatationsfuge mellem ny tilbygning og eksisterende byggeri?

Spørgsmål:

Er det bedst at opmure med færdig fuge eller at færdiggøre fugerne ved udkradsning og efterfølgende fugning?

Spørgsmål:

Er det tilladt at anvende 0-forbandt (dvs murværk, hvor studsfugerne ligger lige over hinanden)

Spørgsmål:

Må afsyring foretages om vinteren, når murværket i forvejen er temmelig vådt?

Spørgsmål:

Hvor stor en forhåndsudbøjning på bindere skal man forudsætte?

Spørgsmål:

Afskalninger fra tag eller murværk. Hvad er årsagen, og hvordan udbedres skaden?

Spørgsmål:

Hvornår skal man undlade bindere ved et muret hjørne (i 1 m afstand fra hjørnet)?

Spørgsmål:

Hvornår kan man forudsætte, at en binder er krum? (En binder er i statisk forstand enten bøjet eller krum. En ret binder er en krum binder med forhåndsudbøjningen 0 mm.)

Spørgsmål:

Må en binders retning i en hulmur afvige fra vandret?

Spørgsmål:

Der er algevækst på mit tag, hvordan skal jeg fjerne det?

Spørgsmål:

I en efterisoleret og sydvendt mur, opført med faste lodrette bindere pr. 60 cm mellem for- og bagmur (diafragme væg), er der mellem formur og de faste binderkolonne opstået en lodret revne i hele murens højde.

Spørgsmål:

Må diafragmevægge anvendes iht. den ny Eurocode 6? (Diafragmevæg: For- og bagmur sammenmuret i forbandt fx pr 60 cm i lodrette kolonner)

Spørgsmål:

Hvorledes isoleres en ydervæg bestående af massive gasbetonblokke? Væggens tykkelse er 23 cm, og huset er fra 1950’erne.

Spørgsmål:

Hvilken afstand skal der være mellem efterspændingsstængerne?

Spørgsmål:

Hvornår kan man anvende efterspændt murværk?

Spørgsmål:

Normalt anviser vi fastgørelse af rem til bagmur af murværk ved enten sømning eller skruer ned i næstøverste skifte. Men en del murere værgrer sig ved at udføre denne detalje, da de har erfaring for, at øverste skifte går løs.

Spørgsmål:

Hvilke feltstørrelser kan jeg regne med for en almindelig hulmur?

Spørgsmål:

Hvilken forankringsevne har Z-bindere, der ikke er indmuret min. 40 mm i fugen som foreskrevet.

Spørgsmål:

Skal fugen i indvendigt murværk trykkes ved opmuringen når væggen efterfølgende skal filtses?

Spørgsmål:

Hvorfor skal jeg anvende en mørtelfuge til den udvendige fuge mellem vindue og formur, når det er hurtigere at anvende en elastisk fuge?

Spørgsmål:

Der er fugt- og skimmelsvampe på indvendigt murværk.

Spørgsmål:

Hvilke funktionsmørtler kan man anvende, som alternativ til KC-mørtlerne?

Spørgsmål:

I gavlvæggens fulde bredde, cirka der hvor gavltrekanten starter, er der observeret en fin vandret revne. Hvad kan det skyldes?

Spørgsmål:

Er det forsvarligt at opmure gavltrekanter uden bagmur, dvs. blot som halvstensvæg?

Spørgsmål:

Hvorledes undgås opstigende grundfugt?

Spørgsmål:

Hvor lang tid holder imprægnering af murværk?

Spørgsmål:

Hvad skal man gøre, hvis en konstruktion efter opførelsen viser sig ikke at opfylde forudsætningerne? Fx fordi kontrollen har vist, at cementindholdet var mindre end forudsat.

Spørgsmål:

Før i tiden kunne for- og bagmur være sammenmuret. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre mere?

Spørgsmål:

Hvordan får man en hulmur på 5 × 5 m til at holde mht. vindlast?

Spørgsmål:

Når man skal beregne en 348 mm hulmur, skal tykkelsen da regnes som 348 mm?

Spørgsmål:

Hvad er Siporex?

Spørgsmål:

Hvornår bør man foretrække mørtler med hydraulisk kalkmørtel fremfor mørtler med cement?

Spørgsmål:

Kan hydrauliske kalkmørtler anvendes til opmuring af bærende murværk?

Spørgsmål:

Hvor høj skal skorstenen være på en almindelig villa?

Spørgsmål:

Hvilke styrker kan man regne med i forbindelse med renovering af ældre murværk, formodentlig opmuret i en ren kalkmørtel?

Spørgsmål:

Kalkvand. Hvorledes fremstilles dette, og hvad anvendes det til?

Spørgsmål:

Letbeton eller teglsten i bagmuren. Hvad er fordele og ulemper?

Spørgsmål:

Må man ifølge den ny Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006 udføre vægfelter, hvor bæreevnen alene er baseret på bøjningstrækstyrker om liggefuge?

Spørgsmål:

Hvad er luftlydisolationen R’w for vægge?

Spørgsmål:

Hvilken maling er bedst at anvende?

Spørgsmål:

Kan man male eller vandskure imprægneret murværk?

Spørgsmål:

Er formuren i aggressivt miljø, hvis der ikke er tagudhæng?

Spørgsmål:

Der er misfarvninger på mit murværk. Hvad skyldes det, og hvordan fjernes det?

Spørgsmål:

Murværket er angrebet af murbier. Hvad skyldes det og hvordan bekæmpes det?

Spørgsmål:

Kan man ifølge den ny Eurocode 6 anvende KC 50/50/700 og andre kalkcementmørtler?

Spørgsmål:

Må man stadig ifølge den ny Eurocode 6 blande mørtler efter rumfang?

Spørgsmål:

Jeg skal udføre en række småreparationer på mit hus, men er i tvivl om hvilken cementtype (basiscement, mestercement, etc) jeg skal vælge og hvorledes den skal blandes. Skal der anvendes en 6,6 % eller 5,1 % kalkmørtel?

Spørgsmål:

I den ny Eurocode 6 anvendes parameteren normaliseret trykstyrke for byggestens trykstyrke (fbn). Hvad er forskellen på denne metodes resultater i forhold til den gamle metode.

Spørgsmål:

Har der altid været krav om min. 25° taghældning - og har der altid været krav om min. 25 mm afstandslister?

Spørgsmål:

Er det stadig tilladt at opmure og fuge i en arbejdsgang?

Spørgsmål:

Øverste sten i bue er sunket ned, og vi skal have renoveret buen.

Spørgsmål:

Hvorledes udføres en åbning i eksisterende murværk?

Spørgsmål:

Over vindues- og døråbninger i et byggeri fra før 1984 er der observeret vandrette revner, og teglmaterialet er afskallet, i tegloverliggeren (dvs. 1. skifte mursten).

Spørgsmål:

Er TB-rende bedre at anvende end pap til fugtspærre?

Spørgsmål:

Afblæste tagsten. Hvad skyldes det?

Spørgsmål:

Skal specifikationerne i TEGL 36 overholdes?

Spørgsmål:

Er kalksandsten og synopalsten det samme?

Spørgsmål:

Hvornår kan man anvende stålsøjler?

Spørgsmål:

Er det tilladt at tilsætte sprit i mørtlen?

Spørgsmål:

Hvilken cementtype (i KC-mørtel) bør anvendes om sommeren?

Spørgsmål:

Findes der sommerforanstaltninger i stil med vinterforanstaltninger?

Spørgsmål:

Skal massive sten anvendes i skorstenspiber, eller kan man anvende hulsten?

Spørgsmål:

I norm for vindlast på konstruktioner, DS/EN 1991-1-4:2005 er angivet forskellige formfaktorer for vindlast på arealer på 1 og 10 m2 (cpe,1 og cpe,10). Hvilken værdi skal anvendes for et vægfelt på 2 m2 (f.eks. mellem 2 garageporte)?

Spørgsmål:

Hvor høj kan en skalmur opføres, før der skal indlægges vandrette konsoller til at bære muren?

Spørgsmål:

Sandkalk. Hvorledes fremstilles dette, og hvad anvendes det til?

Spørgsmål:

Der er revner i murværket.

Spørgsmål:

Er der nogen maksimallængde for teglbjælker?

Spørgsmål:

Der er pletter på teglgulvet. Hvordan fjernes de?

Spørgsmål:

Hvordan behandles et nyt teglgulv, så det ikke bliver modtageligt for snavs?

Spørgsmål:

Hvornår skal der laves dilatationsfuger i et klinkegulv?

Spørgsmål:

Hvorledes lægges klinker på betongulv?

Spørgsmål:

Der er revner i nederste liggefuge, i en teglbjælke over et vindue.

Spørgsmål:

Hvad er levetiden for et tegltag?

Spørgsmål:

Vi er flyttet ind i et nyopført hus, men er noget utilfreds med fugerne, der varierer i tykkelse. Er der nogen standard for hvor meget de må variere på et vægfelt.

Spørgsmål:

Vi har fået opført nyt hus, men nogle vægge er 1½ cm ude af lod og andre vægge ”buer” flere cm indad eller udad. Hvad er de tilladelige tolerancer.

Spørgsmål:

Er det stadig muligt at anvende træskeletvægge i kombination med en formur af tegl.

Spørgsmål:

Hvor lille kan et muret tværsnit være, hvis det stadig skal være bærende?

Spørgsmål:

Kan en udvendig tyndpudsning regnes at beskytte formurens sten og fuger.

Spørgsmål:

Kan man tyndpudse udvendigt i en arbejdsgang med indfarvet mørtel, således at laget bliver dækkende?

Spørgsmål:

Kan et hus opført i kalksandsten tyndpudses?

Spørgsmål:

Fugtspærren er placeret korrekt ved fundaments overkant, og alligevel opfugtes de nederste skifter over sokkel af tyndpudset, malet murværk - hvad skyldes det?

Spørgsmål:

Hvor hurtigt kan man tyndpudse (tyndpudsning = sækkeskuring, filtsning, vandskuring) udvendigt efter opmuring?

Spørgsmål:

Hvorledes undersøges, om en skalmur har tærede trådbindere, og hvordan udbedres eventuelle skader.

Spørgsmål:

Ændres udseendet, når murværk imprægneres?

Spørgsmål:

Hvilken mørtel skal anvendes til udvendig pudsning?

Spørgsmål:

Der trænger vand ind gennem vores mur - vil det være en god idé at imprægnere muren for at standse vandet?

Spørgsmål:

Vandindtrængning over døre og vinduer - hvad skyldes det?

Spørgsmål:

Opfugtning og fugtskjolder ved sokkel nær dørfalse. Hvad skyldes det?

Spørgsmål:

Er det nødvendigt at udføre åbne studsfuger, når fugtspærren er ledt frem til formuren?


Go back to the regular design...