Title: Kalkudfældninger
Subtitle:
Author:

Misfarvende kalkudfældninger

Misfarvende kalkudfældninger
Kalkudfældninger viser sig som hvidlige udfældninger på især rødt murværk. De opstår, når uhærdnet kalk udvaskes fra murværket af større vandmængder.

Kalken i KC-mørtler hærdner kun færdigt, når vandindholdet er < ca. 7 %. Uhærdnet kalk er til dels opløseligt i vand (ca. 1,5 g/l), derfor kan store vandmængder dels forhindre færdighærdning, dels udvaske den uhærdnede kalk, som afsættes på murværkets overflade, hvor vandet fordamper. Her vil kalken efterhånden hærdne færdig (carbonatisere) ved tilgang af luftens CO2 og vise sig som misfarvninger.

Væsentligt for at undgå sådanne kalkudfældninger er det derfor at mindske vandpåvirkning:

I projekteringsfasen:

Under opmuring:

Tilsvarende dårlig hærdningsbetingelser pga. stort vandindhold og dermed manglende færdighærdning kan ligeledes medføre fugeforvitring. Fugeforvitringer kan derfor optræde samtidig med kalkudfældninger.

 

Fjernelse af misfarvninger
Kalkudfældninger på murværk kan fjernes kemisk med phosphorsyre-baserede rensemidler. Her gælder:

Hvor der er tale om særdeles kraftige udfældninger (flere mm), kan mekanisk afrensning med blæsemetoder komme på tale. I så fald vil der være risiko for, at det yderste af teglmaterialet, den såkaldte brandhud, nedbrydes. Dette påvirker dog ikke teglmaterialets fysiske egenskaber, men kan i nogle tilfælde gøre det mere udsat for tilsmudsning.

 

Kemiske tests
Kalkudfældninger kan identificeres med enkle kemiske tests:

Lignende lyse misfarvninger på murværk kan også skyldes andre stoffer som f.eks. gips (calciumsulfat). I så fald vil der hverken være reaktion med saltsyre eller phenolphtalein.

Til gengæld vil der også her være mulighed for afrensning med phosphorsyrebaserede midler, men selvfølgelig først efter forsøg.

 


Go back to the regular design...