Indtast et søgeord
Tilbage til forsiden
Sitemap: Sitemap
Printervenlig side Printervenlig side
Forside / Projektering / Fagbeskrivelser / Basisbeskrivelse og projektspecifik beskrivelse

Specifikationerne i kapitel 3 gælder, medmindre andet er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne (kapitel 4) og/eller på tegningerne.

bips Basisbeskrivelse – murværk

, publikation B211, udgave 2003-12-12 og de dér angivne basisbeskrivelser er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

Udover denne basisbeskrivelse er følgende basisbeskrivelser gældende for arbejdet:

  • bips Basisbeskrivelse – beton
  , publikation B203
  • bips Basisbeskrivelse – fuger
  , publikation B217

Gældende udgaver af basisbeskrivelser er angivet i byggesagsbeskrivelsen.

Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende:

  • bips Basisbeskrivelse – <x>, publikation B2<x><x>.

2. Omfang

2. Omfang

2.1. Generelt

2.1. Generelt

Arbejdet omfatter de i punkt 2.2. nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne.

 

Arbejdet omfatter herudover bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten angivne ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til arbejdet.

2.2. Bygningsdele

2.2. Bygningsdele

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene.

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:

 • <x>
 • <x>

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under arbejdet:

 • <x>
 • <x>

Følgende dele leveres og monteres af <x>:

 • <x>
 • <x>

2.3. Projektering

2.3. Projektering

Ved projekteringen skal Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø overholdes.

Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale til byggeledelsen.

Materialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte – eller kun med uvæsentlige redaktionelle ændringer – i det materiale, der tilgår myndighederne. Endvidere skal materialet som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse.

Projektmaterialet skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gennemsyn og eventuelle revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes.

Hvis kommentarer m.m. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal en revideret udgave fremsendes.

Ved projekteringen skal By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af 23. marts 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes.

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele:

 • <x>
 • <x>

Projektmaterialet skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer.

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

2.4. Byggeplads

2.4. Byggeplads

Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger og foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes.

Herunder hører, at mursten ikke udsættes for den kondens, der kan opstå i murstenspakker ved temperaturer under 0 °C.

Det daglige opmuringsarbejde skal sikres mod fugt og frost, og det udførte murværk skal sikres således, at det afbinder og hærder bedst muligt. Der skal tildækkes mod vand og slam fra in situstøbte konstruktioner. Vandrette murflader skal tildækkes ved arbejdets ophør og i tilfælde af nedbør, indtil endelige afdækninger er udført.

2.5. Sikkerhed og sundhed

2.5. Sikkerhed og sundhed

2.6. Omgivende miljø

2.6. Omgivende miljø

2.7. Kvalitetsstyring

2.7. Kvalitetsstyring

2.7.1. Generelt

2.7.1. Generelt

2.7.2. Kvalitetsdokumentation

2.7.2. Kvalitetsdokumentation

Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal der føres et arkiv, som skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, udførelseskontrol, slutkontrol samt andre i arbejdsbeskrivelsens udbudskontrolplan angivne kontroller.

Kontrolplaner skal <x> arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i <x> eksemplarer til byggeledelsen.

2.7.3. D&V-dokumentation

2.7.3. D&V-dokumentation

Der skal føres et arkiv, hvor dokumentation for materialer, CE-mærkning, prøver og andre i arbejdsbeskrivelsen og på tegningerne krævede dokumentationer samles. Arkivet skal indeholde en fortegnelse over dokumentationen.

Følgende dokumentation skal leveres:

 • <x>
 • <x>

Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer.

2.7.4. Garantierklæringer

2.7.4. Garantierklæringer

Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges for byggeledelsen til gennemsyn inden levering.

Der skal afleveres følgende garantierklæringer:

 • <x>
 • <x>

2.7.5. Dokumentation af projektering

2.7.5. Dokumentation af projektering

De statiske beregninger skal som minimum indeholde:

 • Specifikation af sikkerhed
 • Specifikation af anvendte materialer
 • Specifikation af laster samt de lastkombinationer og lasttilfælde, der betragtes
 • Relevante størrelser af reaktioner og snitkræfter
 • Dokumentation af styrken iht. DS 412, DS 414 m.fl.
 • Dokumentation af at foreskrevne funktionskrav, udtrykt ved spændinger og deformationer, overholdes, jf. bygningsdelsbeskrivelserne

Hvis styrken dokumenteres ved beregning, skal alle krav i DS 412, DS 414 m.fl. være overholdt.

Dokumenteres styrken eller udvalgte styrkemæssige forhold ved prøvning, skal dokumentation herfor, jf. DS 414, afsnit 5.2.1., indgå i det materiale, der fremsendes til byggeledelsen.

 

Afviges der fra de i normer, standarder mv. angivne vejledninger, noter mv., skal dette
være angivet i materialet, og afvigelserne skal være dokumenteret.

2.8. Arbejdets planlægning

2.8. Arbejdets planlægning

2.8.1. Generelt

2.8.1. Generelt

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

2.8.2. Arbejdsdokumenter

2.8.2. Arbejdsdokumenter

Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv. der sikrer, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen.

På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen.

Arbejdsdokumenter, som skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn, vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

2.8.3. Midlertidige påvirkninger

2.8.3. Midlertidige påvirkninger

Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden.

De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal nøje gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret og uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes.

 

Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici:

 • <x>
 • <x>

2.9. Prøver

2.9. Prøver

Følgende prøver for fastlæggelse af udfalds-krav skal udføres:

 • <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x>
 • <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x>

Prøver vil blive kommenteret inden for <x>
arbejdsdage fra udførelsen.

3. Generelle specifikationer

 3. Generelle specifikationer

3.1. Referencer

3.1. Referencer

3.1.1. Normer og standarder

3.1.1. Normer og standarder

Nedennævnte normer og standarder i gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af arbejdsbeskrivelsen og/eller tegninger.

De i referencerne angivne vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen.

 • Norm for sikkerhedsbestemmelser for
  konstruktioner
  Dansk Standard, DS 409
  • Norm for last på konstruktioner
   Dansk Standard, DS 410
   • Norm for betonkonstruktioner
    Dansk Standard, DS 411
    • Norm for stålkonstruktioner
     Dansk Standard, DS 412
     • Norm for murværkskonstruktioner
      Dansk Standard, DS 414
     • Beton, materialer
      Dansk Standard, DS 481
     • Udførelse af betonkonstruktioner
      Dansk Standard, DS 482
      • Udførelse af stålkonstruktioner
       Dansk Standard, DS/ENV 1090-1
       • Målsætning på byggepladsen
        – Almene regler
        Dansk Standard, DS 1012
       • Tolerancer i byggeriet.
        – Anvendelse af måltolerancer
        Dansk Standard, DS 1050
       • Tolerancer i byggeriet
        – Præferencetal for tolerancer
        Dansk standard, DS 1100
       • Tolerancer i byggeriet – Terminologi
        Dansk Standard, DS 1124
       • Cement
        Dansk Standard, DS/EN 197-1
       • Bygningskalk – del 1
        Dansk Standard, DS/EN 459-1

        

       • Forskrifter for byggesten til murværk
        – Del 1: Teglbyggesten
        Dansk Standard, DS/EN 771-1
       • Forskrifter for byggesten til murværk
        – Del 2: Byggesten af kalksandsten
        Dansk Standard, DS/EN 771-2
       • Forskrifter for byggesten til murværk
        – Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslagsmaterialer)
        Dansk Standard, DS/EN 771-3
       • Forskrifter for byggesten til murværk
        – Del 4: Porebetonbyggesten
        Dansk Standard, DS/EN 771-4
       • Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 1: Bindere, murankre, bjælkesko og fastgørelsesbeslag
        Dansk Standard, DS/EN 845-1

       • Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 2: Overliggere
        Dansk Standard, DS/EN 845-2
       • Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 3: Liggefugearmering af stålnet
        Dansk Standard, DS/EN 845-3
       • Beskrivelse af mørtel til murværk – Del 1: Pudsmørtel med uorganiske bindemidler
        Dansk Standard, DS/EN 998-1
       • Beskrivelse af mørtel til murværk – Del 2: Muremørtel
        Dansk Standard, DS/EN 998-2
       • Lette tilslag – Del 1: Lette tilslag til beton, mørtel og injektionsmørtel
        Dansk Standard, DS/EN 13055 -1
       • Tilslag til mørtel
        Dansk Standard, DS/EN 13139
       • Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) – Specifikation
        Dansk Standard, DS/EN 13162
       • Termisk isolering i byggeriet – Produkter – Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyrenskum (EPS) – Specifikationer
        Dansk Standard, DS/EN 13163
       • Murcement – Bearbejdelighed (kohæsion)
        Dansk Standard, DS/CEN/CR 13933

      Normsystemet dateret 1998 og derefter, dvs. DS 409:1998, DS 410:1998, DS 411:1999 osv. er gældende.

      Følgende standarder gælder ikke:

      • Forskrifter for byggesten til murværk
       – Del 1: Teglbyggesten
       Dansk Standard, DS/EN 771-1
      • Forskrifter for byggesten til murværk
       – Del 2: Byggesten af kalksandsten
       Dansk Standard, DS/EN 771-2
      • Forskrifter for byggesten til murværk
       – Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslagsmaterialer)
       Dansk Standard, DS/EN 771-3
      • Forskrifter for byggesten til murværk
       – Del 4: Porebetonbyggesten
       Dansk Standard, DS/EN 771-4
      • Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 1: Bindere, murankre, bjælkesko og fastgørelsesbeslag
       Dansk Standard, DS/EN 845-1

      • Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 2: Overliggere
       Dansk Standard, DS/EN 845-2
      • Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 3: Liggefugearmering af stålnet
       Dansk Standard, DS/EN 845-3
      • Beskrivelse af mørtel til murværk – Del 1: Pudsmørtel med uorganiske bindemidler
       Dansk Standard, DS/EN 998-1
      • Beskrivelse af mørtel til murværk
       – Del 2: Muremørtel
       Dansk Standard, DS/EN 998-2
      • Tilslag til mørtel
       Dansk Standard, DS/EN 13139

      3.1.2. Anvisninger

      3.1.2. Anvisninger

      Hvor specifikke afsnit i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. i gældende udgave og med eventuelle tillæg sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de angivne anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd mv. betragtes som krav.

      • Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø
      • Murerhåndbogen
       MURO, Forlaget Tegl
      • Vejledning, Fugtspærre i murværk
       MURO, Forlaget Tegl
      • Vejledning, Isolering i hulmure
       MURO, Forlaget Tegl
      • Vejledning, Håndtering og montage af
       teglelementer
       MURO, Forlaget Tegl
      • Overfladebehandling af murværk
       MURO, Forlaget Tegl, Tegl 18
      • Vejledning i vedligeholdelse af murværk
       og tegltage
       MURO, Forlaget Tegl
      • Vejledning om radon og nybyggeri
       Bygge- og Boligstyrelsen
      • Vejledning i vintermuring
       MURO, Forlaget Tegl
      • Vejledning om vinterbyggeri
       Bygge- og Boligstyrelsen
      • By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af den 23. marts 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder

      3.2. Materialer og produkter

      3.2. Materialer og produkter

      3.2.1. Generelt

      3.2.1. Generelt

      Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn.

      I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen.

      Alle materialer og produkter skal være fejlfri og ikke tidligere anvendt.

      Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger:

      • <x>
      • <x>

      Dokumentation for, at fabrikater er ligestillet, skal forelægges byggeledelsen senest <x>.

      3.2.2. Fugtspærre

      3.2.2. Fugtspærre

      Som fugtspærre i konstruktioner uden vandtryk anvendes asfaltpap med en minimumsvægt på 2,0 kg/m² med tilhørende bitumenklæber.

      Type: <x>

      3.2.3. Mursten

      3.2.3. Mursten

      Mursten skal være CE-mærkede.

      Mursten skal leveres tørre.

      Stentype: <x>

      Stentrykstyrke: <x> MPa

      Stenformat: <x> x <x> mm

      Anvendelsesområde: <x>

      Overflade: <x>

      Mursten skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.4. Blokke

      3.2.4. Blokke

      Blokke skal være CE-mærkede.

      Blokke skal leveres tørre.

      Bloktype: <x>

      Blokkenes trykstyrke: <x> MPa

      Blokformat: <x> x <x> mm

      Anvendelsesområde: <x>

      Overflade: <x>

      Blokke skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.5. Mørtel

      3.2.5. Mørtel

      3.2.5.1. Generelt

      3.2.5.1. Generelt

      Fabriksfremstillet mørtel til opmuring og overfladebehandling skal være CE-mærket.

      Mørtel skal blandes effektivt, så ensartet fordeling af delmaterialerne sikres. Hvis blandespecifikationer ikke forefindes, må blandetiden for alt andet end kalkmørtel maksimalt være 15 minutter.

      Mørtel skal være færdig, når den tømmes ud af blandemaskinen, og mørtelblandingen skal anvendes inden for den foreskrevne åbningstid. Mørtel, der ikke anvendes inden for den foreskrevne åbningstid, skal kasseres.

      Fabriksfremstillet mørtel til opmuring og overfladebehandling skal ikke være CE-mærket.

      3.2.5.2. Receptmørtel

      3.2.5.2. Receptmørtel

      Bindemidler og tilslagsmaterialer

      Hydratkalk:

      Hydratkalk skal være CE-mærket.

      Der skal anvendes hydratkalk, der er egnet til mørtel, og den må ikke indeholde læskningsdygtige partikler.

      Cement:

      Cement skal være CE-mærket.

      Cement skal være egnet til mørtel.

      Grus og sand:

      Grus og sand skal være rent, frit for muld, organiske bestanddele, salte og ler i mængder, der er skadelige for kalken, eller som kan nedsætte mørtlens styrke og bestandighed.

      Tilsætningsstoffer

      Tilsætningsstoffer skal være egnet til mørtel, og må kun anvendes i receptmørtel, hvis de er en del af den angivne recept og med fornøden dokumentation i henhold til DS 414.

      Vand

      Der skal anvendes vandværksvand uden skadelige urenheder. Til fremstilling af varm mørtel til opmuring i vinterperioden, anvendes varmt vand.

      Type: <x>

      3.2.5.3. Funktionsmørtel

      3.2.5.3. Funktionsmørtel

      Funktionsmørtel skal være CE-mærket.

      Tilsætningsstoffer i funktionsmørtel må ikke tilsættes på byggepladsen.

      Trykstyrke: M<x>

      Vedhæftningsstyrke for:

      Mursten, type A: fmor,tlk = <x> MPa

      Mursten, type B: fmor,tlk = <x> MPa

      Funktionsmørtel skal ikke være CE-mærket.

      3.2.6. Isoleringsmaterialer

      3.2.6. Isoleringsmaterialer

      Isoleringsmaterialer skal være CE-mærkede.

      I muråbninger skal kuldebroisoleringens tykkelse være minimum 30 mm.

      Type: <x>

      l -klasse: <x>

      Tykkelse i muråbninger: <x> mm.

      3.2.7. Bindere

      3.2.7. Bindere

      Trådbindere skal være CE-mærkede.

      Type: <x>

      Diameter: <x> mm

      Korrosionsklasse <x>

      Trådbindere skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.8. Bjælker

      3.2.8. Bjælker

      3.2.8.1. Tegloverliggere/-bjælker

      3.2.8.1. Tegloverliggere/-bjælker

      Tegloverliggere skal være CE-mærkede.

      For tegloverliggere, hvor stenene skal være synlige, skal der anvendes samme type sten som i det øvrige murværk.

      Last: <x>

      Anvendelsesområde: <x>

      Tegloverliggere skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.8.2. Betonbjælker

      3.2.9.2. Betonbjælker

      Seriefremstillede betonbjælker skal være CE-mærkede.

      Last: <x>

      Seriefremstillede betonbjælker skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.8.3. Letbetonbjælker

      3.2.8.3. Letbetonbjælker

      Letbetonbjælker skal være CE-mærkede.

      Last: <x>

      Letbetonbjælker skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.9. Stålprofiler og vederlagsplader

      3.2.9. Stålprofiler og vederlagsplader

      Seriefremstillede stålprofiler skal være
      CE-mærkede.

      Stål skal være materialegruppe I iht. DS 412, Norm for stålkonstruktioner.

      Type: <x>

      Dimension: <x>

      Flydespænding, fy: <x> MPa

      Korrosionsklasse: <x>

      Anvendelsesområde: <x>

      Seriefremstillede stålprofiler skal ikke være
      CE-mærkede.

      3.2.10. Bolte og beslag

      3.2.10. Bolte og beslag

      Stål skal være minimum materialegruppe I iht. DS 412, Norm for stålkonstruktioner.

      Bolte og seriefremstillede beslag skal være
      CE-mærkede.

      Type: <x>

      Dimension: <x>

      Korrosionsklasse: <x>

      Anvendelsesområde: <x>

      Bolte og seriefremstillede beslag skal ikke være CE-mærkede.

      3.2.11. Murankre

      3.2.11. Murankre

      Seriefremstillede murankre skal være
      CE-mærkede.

      Type: <x>

      Dimension: <x>

      Korrosionsklasse: <x>

      Anvendelsesområde: <x>

      Seriefremstillede murankre skal ikke være
      CE-mærkede.

      3.2.12. Hjørnebeskyttere

      3.2.12. Hjørnebeskyttere

      Hjørnebeskyttere fastgøres bindig de respektive overflader, og skjules under pudslaget – på nær selve hjørnekanterne.

      • Type: <x>
      • Fastgørelse: <x>
      • Mørtel til ommuring: <x>

      3.2.13. Sålbænke

      3.2.13. Sålbænke

      Præfabrikerede sålbænke skal være
      CE-mærkede.

      Præfabrikerede sålbænke skal være produceret med et fremspring på minimum 30 mm.

      Type: <x>

      Fremspring fra murværk til drypnæse: <x> mm

      Fald: <x>

      Anvendelsesområde: <x>

      Præfabrikerede sålbænke skal ikke være
      CE-mærkede.

      3.2.14. Løskanter

      3.2.14. Løskanter

      Præfabrikerede løskanter skal være
      CE-mærkede.

      Type: <x>

      Anvendelsesområde: <x>

      Præfabrikerede løskanter skal ikke være
      CE-mærkede.

      3.2.15. Indmuringskomponenter

      3.2.15. Indmuringskomponenter

       

      Type: <x>

      Dimension: <x>

      3.2.16. Dilatationsfuger

      3.2.16. Dilatationsfuger

       

      Type A:

      • Anvendelsesformål: <x>
      • Fugetype: <x> jf. FSO Fugeguide
       – Fugeløsninger og materialevalg
      • Fugematerialer:
      • <x>
      • <x>
      • Dimension: <x>

      3.2.17. Afsyring

      3.2.17. Afsyring

      Syre skal leveres til byggepladsen i den rigtige fortynding. Der må ikke blandes syre på byggepladsen, og der må ikke forefindes anden syre på byggepladsen end den foreskrevne.

      Såvel producent af syre som murstens- og mørtelleverandørens anvisninger skal følges.

      3.2.18. Rensevæsker

      3.2.18. Rensevæsker

      Rensevæske skal være uden indhold af klorider.

      Type: <x>

      3.2.19. Overfladebehandling

      3.2.19. Overfladebehandling

      3.2.19.1. Vandskuring

      3.2.19.1. Vandskuring

      Kornstørrelse: Maksimalt 1 mm

      Mørteltype: <x>

      3.2.19.2. Filtsning

      3.2.19.2. Filtsning

      Kornstørrelse: Maksimalt 1 mm

      Mørteltype: <x>

      3.2.19.3. Sækkeskuring

      3.2.19.3. Sækkeskuring

      Kornstørrelse: Maksimalt 1 mm

      Mørteltype: <x>

      3.2.19.4. Berapning

      3.2.19.4. Berapning

       

      Mørteltype: <x>

      3.2.19.5. Tyndpuds

      3.2.19.5. Tyndpuds

       

      Mørteltype: <x>

      Kornstørrelse: <x> mm

      3.2.19.6. Puds

      3.2.19.6. Puds

      Udkast

      Kornstørrelse: 0-4 mm

      Grovpuds

       

       

      Slutpuds

       

       

      Finpuds

       

      Udkast

      Mørteltype: <x>

      Grovpuds

      Mørteltype: <x>

      Kornstørrelse: <x> mm

      Slutpuds

      Mørteltype: <x>

      Kornstørrelse: <x> mm

      Finpuds

      Mørteltype: <x>

      Kornstørrelse: <x> mm

      3.2.19.7. Kalkning

      3.2.19.7. Kalkning

       

      Kalktype: <x>

      3.3. Udførelse

      3.3. Udførelse

      3.3.1. Generelt

      3.3.1. Generelt

      Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges.

      Kontrolklassen er normal.

      3.3.2. Mål og tolerancer

      3.3.2. Mål og tolerancer

      Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overflader.

      Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning.

      3.3.3. Gennemføringer og påmonteringer

      3.3.3. Gennemføringer og påmonteringer

      3.3.4. Fugtspærre, generelt

      3.3.4. Fugtspærre, generelt

      Fugtspærre af banevarer må ikke indmures i de skifter, der indgår i teglbjælker.

      Mørtelspild på fugtspærre må ikke forekomme.

      3.3.4.1. Hulmur

      3.3.4.1. Hulmur

      3.3.4.2. Skalmur

      3.3.4.2. Skalmur

       

      3.3.5. Opmuring med mursten

      3.3.5. Opmuring med mursten

      3.3.5.1. Generelt

      3.3.5.1. Generelt

      Der skal opmures med fyldte fuger.

      I blankt murværk må der ikke forekomme sten med afslåede kanter/skår, ligesom mursten med gennemgående revner ikke må indmures. Eventuelle krumme sten skal vendes konveks, dvs. med den hule side nedad.

      Blankt murværk skal holdes rent under opmuring.

      Skiftegangen skal være 15 skifter pr. m.

      3.3.5.2. Hulmur

      3.3.5.2. Hulmur

      Hvor der foretages indmuring af elrør, skal dette ske på den varme side af hulmursisoleringen.

      Forbandt: <x>

      3.3.5.3. Skalmur

      3.3.5.3. Skalmur

      Ved let bagvæg af organiske materialer skal hulrummet til udluftning mellem skalmur og vindtæt afdækning i den lette bagvæg være minimum 60 mm.

      Forbandt: <x>

      3.3.5.4. Indervægge

      3.3.5.4. Indervægge

       

      Forbandt: <x>

       

       

      3.3.6. Blokke

      3.3.6. Blokke

      3.3.6.1. Generelt

      3.3.6.1. Generelt

      I blankt murværk må der ikke forekomme blokke med afslåede kanter/skår, ligesom blokke med gennemgående revner ikke må indmures.

      Blankt murværk skal holdes rent under opmuring.

      Skiftegang: <x>

      3.3.6.2. Hulmur

      3.3.6.2. Hulmur

      Hvor der foretages indmuring af elrør, skal dette ske på den varme side af hulmursisoleringen.

      Forbandt: <x>

      3.3.6.3. Skalmur

      3.3.6.3. Skalmur

      Ved let bagvæg af organiske materialer skal hulrummet til udluftning mellem skalmur og vindtæt afdækning i den lette bagvæg være minimum 60 mm.

      Forbandt: <x>

      3.3.6.4. Indervægge

      3.3.6.4. Indervægge

       

      Forbandt: <x>

      3.3.7. Fuge

      3.3.7. Fuge

      For opmuring og fugning i én arbejdsgang gælder, at under fugningen bearbejdes og komprimeres mørtlen, mens denne endnu er plastisk.

      For udkradsning og efterfugning gælder, at udkradsninger skal være fuldkantet. Før fugning skal murfladen være fri for støv og mørtelrester, og murstenenes flader renses grundigt for tilbagesiddende mørtelrester. Løst støv mv. fejes ud eller fjernes med trykluft. Eventuelle huller i fugen skal fyldes.

      Murværket forvandes om nødvendigt, så det ikke er stærkt sugende, således at bedst mulig vedhæftning sikres. Fugning foretages med samme type mørtel som ved opmuringen.

      Ved udvendigt rulskifte skal topfuger udføres med fald.

      Fugetype: <x>

      3.3.8. Isolering

      3.3.8. Isolering

      3.3.8.1. Generelt

      3.3.8.1. Generelt

      Der må ikke findes spildmørtel i isoleringslaget, og mørtelpølser på bagmuren skal fjernes inden isoleringen monteres.

      Samlingerne skal være tætte.

      3.3.8.2. Hulmur

      3.3.8.2. Hulmur

      Varmeisoleringen i hulmuren og ved kuldebroer i muråbninger skal lægges i, mens der mures op. Isoleringen skal placeres op mod bagvæg inden opmuringen. Isoleringsformatet skal følge skiftegangen.

      3.3.8.3. Skalmur mod tung bagvæg

      3.3.8.3. Skalmur mod tung bagvæg

      Varmeisoleringen skal opsættes på bagvæggen og fastholdes til trådbinderne. Isoleringen skal opsættes inden opmuring.

       

      3.3.8.4. Skalmur mod let bagvæg

      3.3.8.4. Skalmur mod let bagvæg

      Varmeisoleringen ved kuldebroer i muråbninger skal lægges i, mens der mures op.

      3.3.9. Bindere

      3.3.9. Bindere

      3.3.9.1. Generelt

      3.3.9.1. Generelt

      3.3.9.2. Hulmur

      3.3.9.2. Hulmur

      Der skal være minimum 4 bindere pr. m².

      Binderne skal monteres, så de ikke leder vand fra formur til bagmur.

      3.3.9.3. Skalmur

      3.3.9.3. Skalmur

      Trådbindere skal fastgøres i bagvæg i antal og udførelse som angivet i bygningsdelsbeskrivelser/på tegningerne.

      Der skal altid være mindst 2 bindere pr. m² væg.

      Trådbindere skal monteres, så de ikke leder vand fra formur til bagvæg.

      3.3.10. Tegloverliggere/-bjælker

      3.3.10. Tegloverliggere/-bjælker

      Tegloverliggere med ét skifte skal under opmuringen understøttes mindst pr. 600 mm.
      Tegloverliggere med to eller flere skifter skal under opmuringen understøttes minimum pr. 1200 mm. Understøtninger må først fjernes, når mørtlen i teglbjælken har opnået tilstrækkelig styrke til at modstå de belastninger, bjælken udsættes for.

      I de skifter, der indgår i teglbjælken, skal alle fuger være 100 % fyldte.

      Håndtering af tegloverliggere skal ske i overensstemmelse med retningslinierne i:

      • Vejledning, Håndtering og montage af teglelementer
       MURO, Forlaget Tegl

      3.3.11. Betonbjælker

      3.3.11. Betonbjælker

      Der skal anvendes glidelag mod murværk.

      3.3.12. Stålprofiler og vederlagsplader

      3.3.12. Stålprofiler og vederlagsplader

       

      Stålprofiler

      Dæklag: minimum <x> mm.

      Vederlagsplader

      3.3.13. Bolte og beslag

      3.3.13. Bolte og beslag

      Ved indmuring og efterfølgende afsyring skal de indmurede dele afdækkes effektivt.

      3.3.14. Murankre

      3.3.14. Murankre

      Ved indmuring og efterfølgende afsyring skal de indmurede dele afdækkes effektivt.

      3.3.15. Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere

      3.3.15. Fastgørelse og pudsning af hjørnebeskyttere

      Hjørnebeskyttere fastgøres til mur og udsættes med mørtel.

      3.3.16. Sålbænke

      3.3.16. Sålbænke

      3.3.16.1. Generelt

      3.3.16.1. Generelt

      Sålbænke skal udføres med fald, 30 mm fremspring og med vandnæse samt føres ind i murværket ved falsene.

      3.3.16.2. Sålbænke, rulskifte

      3.3.16.2. Sålbænke, rulskifte

      Fuger skal være 100 % fyldte.

      Fremspring: <x> mm

      Fald: <x>°

      3.3.16.3. Sålbænke af beton, skifer mv.

      3.3.16.3. Sålbænke af beton, skifer mv.

      Præfabrikerede sålbænke af beton indmures i forbindelse med opmuringen på et glidelag. Der skal etableres dilatationsfuger ved sålbænkes ender.

      Fremspring fra murværk til drypnæse: <x> mm

      Fald: <x>°

      Glidelag: <x>

      3.3.17. Løskanter

      3.3.17. Løskanter

      Løskanter skal udføres med 30 mm fremspring.

      3.3.18. Indmuringskomponenter

      3.3.18. Indmuringskomponenter

      3.3.19. Dilatationsfuger

      3.3.19. Dilatationsfuger

      3.3.20. Afsyring

      3.3.20. Afsyring

      Hvis der afsyres, skal Vejledning om afsyring, MURO følges.

      Murværk skal <x>.

      3.3.21. Rensevæske

      3.3.21. Rensevæske

      3.3.22. Overfladebehandling

      3.3.22. Overfladebehandling

      3.3.22.1. Generelt

      3.3.22.1. Generelt

      Overfladebehandling af murværk udføres som beskrevet i Tegl 18, MURO Murerfagets Oplysningsråd.

      3.3.22.2. Vandskuring

      3.3.22.2. Vandskuring

      3.3.22.3. Filtsning

      3.3.22.3. Filtsning

      3.3.22.4. Sækkeskuring

      3.3.22.4. Sækkeskuring

      3.3.22.5. Berapning

      3.3.22.5. Berapning

      3.3.22.6. Tyndpudsning

      3.3.22.6. Tyndpudsning

      3.3.22.7. Pudsning

      3.3.22.7. Pudsning

      Udkast

      Grovpudsning

       

       

      Slutpudsning

       

      Finpudsning

      Udkast

      Grovpudsning

      Planhedstolerance: <x> mm, målt på et <x> m retholt.

      Slutpudsning

       

      Finpudsning

      3.3.22.8. Kalkning

      3.3.22.8. Kalkning

      3.4. Kontrol

      3.4. Kontrol

      3.4.1. Generelt

      3.4.1. Generelt

      Der skal udarbejdes kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udført og dokumenteret.

      Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanen.

      Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal indarbejdes i kontrolplanerne.

      Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen, herfra dog undtaget projekteringskontrol.

      3.4.2. Projekteringskontrol

      3.4.2. Projekteringskontrol

      Projektdokumenter skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen.

      3.4.3. Materialekontrol

      3.4.3. Materialekontrol

      Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende.

      3.4.4. Modtagekontrol

      3.4.4. Modtagekontrol

      Hvis der ikke har været udført materialekontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i Materialekontrol.

      Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materialekontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation.

      3.4.5. Udførelseskontrol

      3.4.5. Udførelseskontrol

      Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling.

      Viser målingen at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen.

      3.4.6. Slutkontrol

      3.4.6. Slutkontrol

      Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

      3.4.7. Udbudskontrolplan

      3.4.7. Udbudskontrolplan

      <>> </>

      Udbudskontrolplan

      Nr.

      Emne

      Reference

      Metode

      Omfang

      Tidspunkt

      Acceptkriterium

      Dokumentation

      1.

      Materialekontrol

            

      1.1

             

      1.2

             

      2.

      Modtagekontrol

            

      2.1

             

      2.2

             

      3.

      Udførelseskontrol

            

      3.1

             

      3.2

             

      4.

      Slutkontrol

            

      4.1

             

      4.2

             
              

      3.5. Relationer til andre arbejder

      3.5. Relationer til andre arbejder

      3.5.1. Generelt

      3.5.1. Generelt

      Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede.

      3.5.2. Koordinering

      3.5.2. Koordinering

      Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Det påhviler nærværende entreprenør, at holde byggeledelsen løbende underrettet om de aktuelle forhold, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres.

      Der skal koordineres med følgende arbejder:

      • <x>
      • <x>

      3.6. Arbejdsmiljø

      3.6. Arbejdsmiljø

      4. Bygningsdelsbeskrivelser

      Paradigme for bygningsdelsbeskrivelse for murværk

      Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse

       • Omfang og lokalisering
       • Tegningshenvisning
       • Tilstødende bygningsdele
       • Projektering
       • Materialer og produkter
       • Udførelse
       • Overflader
       • Prøver
       • Kontrol
       • Arbejdsmiljø
       • Omfang og lokalisering

      240 m² ydervæg i bygning 1 afgrænset af modullinie A12-A23 og B15-B19 og

      150 m² ydervæg i bygning 2 afgrænset af modullinie C27-C32 og D17-D21

       • Tegningshenvisning

      Hovedtegning (99)1.1

      Oversigtstegning (21)3.1

      Bygningsdelstegning (21)4.1

      Detailtegning (21)5.1

       • Tilstødende bygningsdele

      (12) 03 Fundamentoverside kote 32.310

       • Materialer og produkter

      Sten til formur

      Type A

      Sten til bagmur

      Type B

      Mørtel

      Til opmuring og fugning anvendes mørteltype A

      Tegloverliggere skal overmures med mørteltype B

      Til omstøbning og indmuring af bolte, beslag, murankre og ventiler anvendes mørtel type B

      Isoleringsmaterialer

      Mineraluld klasse 36.

      Bindere

      4 mm rustfast stål efter SS 142 332.

      Sålbænke

      Sålbænke udføres som rulskifte i dimensioner og udførelse som angivet på tegningerne.

      Armering:

      Profileret rustfast stål efter SS 142332. Placering, dimensioner og styrkeforhold fremgår af tegningerne.

      Bolte og beslag

      Type A, rustfast stål efter SS 142 332 og type B, varmforzinket stål efter DS/ISO 1459 og 1461.

      Typer og dimensioner fremgår af tegningerne.

       • Udførelse

      Opmuring

      Udvendige facader mures som blank mur i løberforbandt med 1/2 og 1/4 stens spring.

      Fugning

      Fuger udføres som tilbageliggende fuge.

       • Overflader

      Muren skal indvendigt danne underlag for puds.

      Muren skal udvendigt fremstå med jævn overflade.

       • Prøver

      Der udføres en prøvemur på 2 m². Placering af prøvemuren anvises af byggeledelsen. Prøven indgår ikke i det færdige bygværk.

       • Omfang og lokalisering

      300 m2 ydervæg i bygning 2 afgrænset af modullinie A10-A20 og Y15-Y25

       • Tegningshenvisning

      Hovedtegning (99)1.1.

      Oversigtstegning (21)3.1

      Bygningsdelstegning (21)4.1

      Detailtegning (21)5.1

       • Tilstødende bygningsdele

      (12) 03 Fundament, overside kote 3230

       • Materialer og produkter

      Fugtspærre

      PF 2000 SBS med tilhørende asfaltklæber.

      Sten til skalmur

      Stentype A

      Mørtel

      Til opmuring og fugning anvendes mørteltype A

      Tegloverliggere skal, overmures med mørteltype B

      Til omstøbning og indmuring af bolte, beslag, murankre og ventiler anvendes mørteltype B

      Isoleringsmaterialer

      Mineraluld klasse 36.

      Bolte og beslag

      Type A, rustfast stål efter SS 142 332 og type B, varmforzinket stål efter DS/ISO 1459 og 1461.

      Typer og dimensioner fremgår af tegningerne.

       • Udførelse

      Opmuring

      Udvendige facader mures som blank mur i løberforbandt med 1/2 og 1/4 stens spring.

      Fugning

      Fuger udføres som skrabefuge.

      Sålbænke

      Sålbænke udføres som rulskifte i dimensioner og udførelse som angivet på tegningerne.

       • Overflader

      Muren skal udvendigt fremstå som blankt murværk.

      Muren skal fremstå med jævn overflade.

       • Prøver

      Prøvemur: 2 m2

       • Omfang og lokalisering

      300 m2 indervæg, bygning 1 + 2 afgrænset af modullinie X12-X23 og Y15-Y19, A20-A30 og B17-B30

       • Tegningshenvisning

      Hovedtegning (99)1.1.

      Oversigtstegning (22)3.1

      Bygningsdelstegning (22)4.1

      Detailtegning (22)5.1

       • Tilstødende bygningsdele

      (12) 002 Fundament, overside kote 3230

      (21) 001 Ydervægge, hulmur

      (21) 002 Ydervægge, skalmur mod letbeton

       • Materialer og produkter

      Sten til indermur

      Type B

      Mørtel

      Til opmuring og fugning anvendes mørteltype A

      Tegloverliggere skal, overmures med mørteltype B

      Bolte, beslag, murankre og ventiler omstøbes/indmures med mørtel type B.

       • Udførelse

      Opmuring

      Der mures i løberforbandt med 1/2 stens spring, og der mures i forbandt mellem bagmure og skillevægge.

      Fugning

      Fuger udføres som skrabefuge.

      Efterbehandling

      Murflader skal kostes af til filtsning.

       • Overflader

      Indermuren skal danne underlag for filtsning.

      Muren skal fremstå med jævn overflade.

       • Prøver

      Prøvemur: 2 m2

      4.4. Pudsning, udvendigt murværk

       • Omfang og lokalisering

      200 m2, ydervæg i bygning 2 afgrænset af modullinje A2-A4 og B2-B5

       • Tegningshenvisning

      Hovedtegning (99)1.1

      Oversigtstegning (41)3.1

      Bygningsdelstegning (41)4.1

      Detailtegning (41)5.1

       • Tilstødende bygningsdele

      (21)001 Ydervægge, teglsten/isolering/tegl 348 mm

       • Materialer og produkter

      Udkast

      Type A

      Maks. kornstørrelse op til 4 mm.

      Grovpuds

      Type B

      Maks. kornstørrelse op til 4 mm.

      Slutpuds

      Type C

      Maks. kornstørrelse op til 1 mm.

       • Udførelse

      Udkast

      Mørtlen kastes på som et tyndt, dækkende lag, og laget stødes af. Laget må ikke overstige 5 mm og skal fremstå ru i overfladen. Udkast skal stå 1-3 døgn før grovpuds udføres.

      Grovpuds

      Grovpudsmørtlen kastes på eller sprøjtes på med mørtelpumpe, rettes af og skures sammen. Lagtykkelsen skal være mellem 8-12 mm. Overfladen skal fremstå uden porer, huller og revner.

      Grovpudsen skal stå mindst 1 uge før slutpuds udføres.

      Slutpuds

      Slutpuds trækkes på med stålbræt og filtses herefter til en jævn og glat
      flade.

       • Overflader

      Samtlige hjørner skal stå med lige og hele kanter.

      Pudsede vægoverflader skal danne grundlag for malerbehandling direkte på pudsen uden forudgående spartling.

       • Prøver

      Der udføres prøvefelt på 2 m2. Prøvefeltet kan ikke indgå i det færdige bygværk.

      Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN AF 1893
      Kontakt webmaster | Ansvar