Title: Tolerancer
Subtitle:
Author:

Tolerancer

Tolerancer for murværk er dels fastlagt af tekniske hensyn, dels af æstetiske.
De tekniske tolerancer er fastlagt i gældende normer og skal altid følges. Tolerancerne er nærmere gennemgået nedenfor.
De æstetiske tolerancer, eller skærpede tolerancer, skal aftales mellem parterne. Der er udarbejdet et oplæg til sådanne aftalte tolerancer i publikationen "Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader", som kan hentes på Dansk Byggeris hjemmeside, se her.

Vægfelter – tolerancer
Eurocode DS/EN 1996-2:2007 (Eurocode 6 – Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk) angiver følgende maksimale tolerancer for vægfelter opført af murværk.

Tolerance for tykkelse

- af delmur (hvis delmuren har samme tykkelse
som en byggesten, bestemmer byggestenens
dimensionstolerancer murens tykkelse)
±5mm eller ±5% af delmurens tykkelse,
afhængigt af hvad der er størst
- af hel hulmur ±10 mm

 Tolerance for væggens afvigelse fra lodret.

Samlet højde: 50 mm (målt over hele højden)
For en etagehøjde: 20 mm (målt over etagehøjden)

Tolerance på mulig forskydning af tyngdepunktet (lodret opsætning) for væggen eller søjlen i overliggende etage (e3) er i DS/INF 167:2008 fastlagt i forhold til kontrolklassen:

Lempet kontrol: 20 mm
Normal kontrol: 15 mm
Skærpet kontrol: 10 mm


Tolerance på den betragtede vægkonstruktions afvigelse fra den plane form (e5). Gældende for alle kontrolklasser:

Samlet højde (min 10 m): 50 mm (målt over 10 m)
   
På en delstrækning (min 1,0 m): 10 mm (målt over 1,0 m)

Tolerancerne er illustreret på nedenstående figurer. 


Figur 1. Illustration af tolerancer I

 

Figur 2. Illustration af tolerancer II. Bemærk kravet om maksimal afvigelse på 10 mm pr. etagehøjde er ikke længere gældende.

 

Fuger – tolerancer: DS/INF 167:2008 angiver følgende tolerancer for fuger i murværk:

Fugetykkelser

  Nominel mål (n) Liggefuge Studsfuge
Skærpet kontrol Normal kontrol Lempet kontrol Skærpet kontrol Normal kontrol Lempet kontrol
Tykfuge  14 n ± 5 n ± 6 n ± 7
10
5
12
6
14
7
Normalfuge  8 - 14 n ± 3 n ± 4 n ± 5
6
3
8
4
10
5
Tyndfuge  3 - 8 n ± 2 n ± 3 n ± 4 n ± 2 n ± 3 n ± 4
Limfuge  3 n ± 1 n ± 2 n ± 3 n ± 1 n ± 2 n ± 3

Værdierne gælder for almindeligt plant murværk. Dvs for runde søjler, runde vægge, stik, buer og andet specialmurværk kan fugebredden være anderledes.

For sædvanligt murværk (med normal fuge) opført i normal kontrol er det nominelle mål på fugen 12 mm. Dvs. liggefugerne skal være i intervallet: 8 – 16 mm og studsfugerne i intervallet 8 – 20 mm.


Go back to the regular design...